Cieľom publikácie bolo vyhľadať a skatalogizovať pohľadnice PhMr. Halašu v zbierkach slovenských inštitúcií a súkromných zberateľov, zaoberajúcich sa históriou slovenskej filokartie a na základe získaného materiálu porovnať jeho tvorbu v oblasti filokartie s jeho fotografickou tvorbou a poukázať na jeho prínos a nezastupiteľné miesto v slovenskej filokartii. Súčasťou práce je katalóg jeho pohľadníc, ktoré sú usporiadané podľa žánrov - miestopisné, príležitostné a pohľadnice vydané po jeho smrti.
Prínos Halašu do slovenskej filokartie spočíva v originálnom ponímaní pohľadnice ako dokumentu viažuceho sa k určitej miestopisnej lokalite a v spracovaní daného motívu po umeleckej stránke. Obidva tieto plány Ján Halaša spojil do jedného celku a výsledkom bola fotografia - pohľadnica, ktorá spĺňala všetky kritériá objednávateľa na dokumentárnu hodnotu daného záberu a ktorá tiež mohla vystupovať samostatne i ako umelecká fotografia. Vďaka tomuto originálnemu ponímaniu pohľadnice mu patrí čestné miesto medzi takými autormi v histórii slovenskej filokartie, ako boli Karol Divald st., Pavol Socháň a Karol Plicka. 
Kľúčové slová: PhMr. Ján Halaša - pohľadnica - slovenská filokartia.

Deltiology and pharmacists II. results of PhMr. Ján Halaša

The main object of this article was to search and to catalogize PhMr. Ján Halaša postcards at collections of Slovak institutions and private collectors, who are interested in Slovak postcards history. There was compared his creation at field of deltiology with his photographical creation on the basis of achieved material and also pointed out his contribution and irretrievability in Slovak deltiology. 
Author's contribution to Slovak deltiology lies in original conception of postcard as a document which is connected to certain topographical locality and also at perception of motif by artistic side. Both of these plans has PhMr. Ján Halaša connected into one unit and the result was a photography - a postcard, which fulfiled all customer's conditions for documentaristic value of given shot and which also could appear as a postcard itself as well as an artistic photography. Thanks to this original perception of a postcard belongs him a honourable place within such authors in Slovak history of deltiology as Karol Divald sr., Pavol Socháň or Karol Plicka.
Part of this article is a catalogue of fiftyfour postcards, which are arranged according to genres - topographical, occasional and postcards edited after author's death. There are also postcards, which are not included into this catalogue; because they are not signed with author's name but they have characteristic signs typical for Halaša's artwork. They could be considered as potentially Halaša's postcards.
Key words: PhMr. Ján Halaša - postcard - Slovak postcard history - Slovak deltiology.