Tragickou osobnosťou farmaceutickej chémie u nás bol RNDr. PhMr. Jaroslav Pokorný, CSc. (1930 - 1970), ktorého sme my spolupracovníci familiárne nazývali "Jaroušek".

Pochádzal z Brna, kde s výborným prospechom promoval na jeho Farmaceutickej fakulte. Bol jedným z prvých interných vedeckých ašpirantov Ústavu farmaceutickej chémie FaF v Brne, na ktorom pod vedením školiteľa doc. B. Melichara sa začal špecializovať na kontrolu chemických liečiv. Na tomto pracovisku začal študovať azeotropné procesy. Na ich sledovanie skonštruoval nový prístroj pre analytickú azeotropnú destiláciu, ktorý nazval "Azeograf". Experimenty potrebné k riešeniu tejto úlohy ukončil na jar v roku 1960. Z nich predložil kandidátsku dizertačnú prácu: O analytickém využití azeotropních jevů, ktorú 19. 8. 1960 úspešne obhájil a stal sa v poradí 8. kandidátom farmaceutických vied v bývalom Československu.

V roku 1960 po zlúčení brnenskej a bratislavskej fakulty prechádza ako odborný asistent na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského a stáva sa učiteľom na Katedre farmaceutickej chémie FaFUK v Bratislave.

Na tomto pracovisku sa začal zaoberať výskumom v oblasti zónového tavenia, ktoré tvorilo druhú komplexnú časť jeho vedeckých záujmov.

Zónové tavenie je fyzikálnochemická metóda, ktorá sa používa na riadené rozdeľovanie rozpustných nečistôt, čiže prímesí. Je založená na tom, že koncentrácia nečistoty v tuhnúcom kryštále sa líši od koncentrácie v kvapaline. Na základe tohto princípu možno potom nečistotu oddeliť od hlavnej čistej látky.

Táto metóda, ktorá bola vypracovaná v roku 1952, patrila vtedy doslova medzi "mladé" separačné metódy. V období, keď sa ňou dr. Pokorný začal zaoberať, nebola u nás rozšírená a poznal ju len veľmi malý okruh odborníkov, a to najmä z teoretickej stránky. Preto musel prekonať veľké množstvo rozličných prekážok nielen teoretického, ale najmä praktického charakteru. Vďaka jeho zručnosti a konštrukčnému talentu si dokázal zostaviť prístroj aparatúru poháňanú hodinovým strojčekom, posúvajúcim trubice, v ktorých sa látky topili. Zároveň si vypracoval metódy na kontrolu čistoty čisteného liečiva alebo chemikálie.

Za relatívne krátky čas sa mu podarilo zdolať tie najdôležitejšie prekážky a jeho prvé práce, ktoré boli zamerané najmä na aplikáciu tejto metódy na organické zlúčeniny a liečivá, sa stretli s veľkým záujmom.

Na základe týchto výsledkov sa právom zaraďuje medzi priekopníkov zavádzania tejto metódy do oblasti organickej a farmaceutickej chémie u nás.

RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., bol nielen mimoriadne erudovaný a schopný vedecký pracovník, ale doslova "koumák", ako sa tento typ človeka v češtine nazýva, ale i vynikajúci vysokoškolský učiteľ. S neobyčajnou trpezlivosťou a láskou sa dokázal dlhé hodiny venovať študentom najmä v praktickom cvičení z kontroly chemických liečiv a konzultovať s nimi všetky položené otázky. V tomto bol až populárny a jeho meno bolo u študentov pre túto vlastnosť veľmi známe. Vedel veľmi rýchlo a precízne formulovať odpovede na mnohé otázky nielen hlavné, ale i okrajové, ktoré boli niekedy veľmi vzdialené, alebo vôbec nesúviseli s jeho vedným odborom. Bol neobyčajne sčítaným učiteľom, ktorý sa vynikajúco vyznal v bohatej a obšírnej chemickej literatúre, ktorú systematicky študoval a poznatky z nej operatívne vnášal do výchovnovzdelávacieho procesu.

Tieto vlastnosti môžem potvrdiť aj osobne, pretože som mal možnosť s ním krátky čas aktívne spolupracovať. Keď sme si v práci nevedeli poradiť ako ísť ďalej, zašli sme za ním a on zbrusu a z hlavy odpovedal, kde v ktorom diele sa o probléme píše česky, rusky alebo anglicky. Niekedy priamo siahol do svojej bohatej súkromnej knižnice a podal nám patričnú monografiu a nalistoval i potrebné strany. Mal priam encyklopedickú pamäť, i keď sám vyučoval neencyklopedicky, nekopíroval, neopakoval učebnice, ale problémy a otázky vysvetľoval logickým svojským štýlom so začiatkom: "Hele, ja si myslím, že je to takhle..." a potom vysvetlil problém jemu typickým spôsobom, ktorý sa však zhodoval inými slovami s jeho interpretáciou v učebnici.

Všetci, ktorí sme ho mali možnosť osobne poznať, sme ho poznali ako učiteľa veľmi rozvážneho, vyrovnaného, ktorý mal vždy pochopenie pre potreby širokého okruhu nás všetkých.

Začiatkom roku 1963 "Jarouškova mašinka" ako sme nazývali jeho aparatúru na zónové tavenie pracovala už len sporadicky.

RNDr. Pokorný, CSc. sa rozhodol vrátiť do Brna, kde prijal miesto vedeckého pracovníka Výskumného ústavu čistých chemikálií, špecializovaného pracoviska v oblasti, ktorá dominovala v jeho doterajšej orientácii.

Na tomto pracovisku našiel jedinečné pole na uplatnenie metódy zónového tavenia a riešenia konkrétnych úloh praxe. S jemu typickým elánom sa veľmi rýchlo zapojil do riešenia úloh tohto pracoviska, pričom naďalej udržiaval kontakty s fakultou v Bratislave a zúčastňoval sa konferencií a sympózií.

Vo voľných chvíľach sa venoval čítaniu klasickej svetovej literatúry, počúvaniu organovej hudby, ktorú miloval, a štúdiu nielen chemickej a farmaceutickej, ale i historickej literatúry.

Jeho pracovné zanietenie a nasadenia a harmonický život však ako blesk z neba narušila choroba. Po dlhých vyšetreniach mu v roku 1970 lekári diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Táto sa postupne prudko vyvíjala a s ťažkými bolesťami ho museli hospitalizovať. Patologicky proces pokračoval závratne rýchlo, liečivá nezaberali a cykly záchvatov sa opakovali čoraz častejšie. Tento stav si on uvedomoval so všetkými dôsledkami. Často podliehal ťažkým depresiám. Keď 18. apríla 1970 už nenašiel východisko, v depresii požil nadmerné množstvo liekov, ktoré mu mali odstrániť veľké bolesti. A žiaľ sa otrávil. Možno vedome, alebo nevedome. Ťažko rozhodnúť, ale taká bola skutočnosť.

Na jeho pohrebe v brnenskom krematóriu sa s ním prišla rozlúčiť široká komunita českých a slovenských farmaceutov a chemikov, medzi ktorých sa svojou prácou zaradil a bol jej platným tvorivým členom.

 


Partneri