V januári t. r. oslávila milé životné jubileum vedecká pracovníčka Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Mária Kohútová, CSc.

Narodila sa v Prievidzi, ale už v útlom veku sa stala Bratislavčankou. Vyrastala v inšpiratívnom učiteľskom prostredí. Stredoškolské štúdium ukončila na bývalej JSŠ Jelenia ulica v r. 1956. Vysokoškolské vzdelanie získala v r. 1961 na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore anorganická chémia. Po ukončení VŠ štúdia nastúpila ako vedecká pracovníčka na Oddelenie štruktúry a syntéz Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave, kde od r. 1976 zastávala aj funkciu zástupcu vedúceho oddelenia. Podieľala sa na tímovom riešení vedeckovýskumných úloh zameraných na štúdium podmienok prípravy a vlastností chlorotitanitých komplexov s rôznymi organickými ligandmi a hľadanie obdoby Zieglerových katalyzátorov pod vedením RNDr. Ing. M. Zikmunda, CSc. Zároveň bola na Slovensku priekopníčkou štúdia magnetických a kryomagnetických vlastností komplexných zlúčenín meraniami na prototypovom prístroji Gouyovou metódou. V uvedenej vedeckej problematike napriek mimoriadne náročnej experimentálnej technike, pretože komplexné zlúčeniny TiIII sú mimoriadne citlivé na stopy kyslíka a vlhkosť, získala pozoruhodné výsledky, ktoré boli pre jubilantku odrazovým mostíkom jej ďalšieho profesionálneho rastu.

V r. 1969 rigoróznymi skúškami a obhájením rigoróznej práce na tému Syntéza, magnetické vlastnosti a reflexné spektrá karboxylátomeďnatých komplexov získala titul RNDr. na Katedre anorganickej chémie PríF UK. Kandidátsku dizertačnú prácu úspešne obhájila v r. 1976 na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave na tému Magnetické vlastnosti chlorokomplexov titanitých. Kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník IIa jej Predsedníctvo SAV udelilo v r. 1981 a o trinásť rokov neskôr po habilitačnom konaní na PríF UK získala vedeckopedagogický titul docent v odbore anorganická chémia.

Na Katedru chemickej teórie liečiv FaF UK pani docentka nastúpila v r. 1992 ako vedecká pracovníčka, kde aktívne a obetavo pôsobí vo výskumnej a edukačnej činnosti dodnes. Je riešiteľkou viacerých výskumných úloh zameraných na štúdium chemických a biologických vlastností meďnatých a zinočnatých komplexov Schiffových báz získaných reakciou vhodnej oxozlúčeniny s biologicky významnou aminokyselinou. Jubilantka sa popri aktívnom riešení výskumných úloh podieľa významnou mierou na pedagogickom procese katedry vo všetkých formách výučby. V magisterskom štúdiu v anglickom programe vedie kompletnú výučbu predmetu General and Inorganic Chemistry. Je dlhoročnou vedúcou diplomových prác a konzultantkou rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia. Od r. 1982 je externým prednášateľom predmetu Magnetické vlastnosti chemických zlúčenín na Katedre anorganickej chémie PríF UK pre študentov 4. roku štúdia. Z oblasti magnetických vlastností chemických zlúčenín ako i koordinačných zlúčenín je doc. Kohútová autorkou spoluautorkou viac ako 100 pôvodných experimentálnych prác s adekvátnym citačným ohlasom. Je frekventovanou posudzovateľkou rukopisov vedeckých publikácií a kvalifikačných vedeckých prác v odbore anorganická chémia.

Pani docentka je od r. 1965 členkou SCHS, pričom v r. 1997 - 2003 bola členkou výboru Odbornej skupiny pre anorganickú chémiu a v r. 2000 - 2006 členkou Predsedníctva SCHS. Podieľala sa viacero rokov ako členka organizačného výboru na odbornom a vecnom zabezpečení vedeckých konferencií o koordinačnej chémii v Smoleniciach. Tu pravidelne prezentovala aj výsledky svojej tvorivej výskumnej činnosti.

Za významný vedecký prínos a zásluhy o rozvoj fyzikálnochemických vied na Slovensku bola v r. 1989 docentka Kohútová ocenená Predsedníctvom SAV Striebornou plaketou Dionýza Ilkoviča a v r. 1999 Striebornou medailou Slovenskej chemickej spoločnosti a Striebornou medailou Farmaceutickej fakulty UK. Z príležitosti svojho životného jubilea prebrala z rúk prezidenta SFS prof. J. Čižmárika Pamätnú medailu Vladimíra J. Žuffu.

Jubilantka je rada za katedrou, pričom je vzorom v prísnom ale kolegiálnom prístupe ku študentom, vyniká obetavosťou a ochotou pomáhať. Je zároveň spoločenská, s charakteristickým jemným ostrovtipom. Celou dušou miluje vážnu hudbu a s vyhraneným záujmom sa venuje anglickému jazyku a literatúre. Svoj vzťah k farmácií dokumentuje výsledkami svojej mnohorakej práce a tiež tým, že neter Lucia sa štúdiom na tunajšej fakulte stala prvou farmaceutkou v ich rodine.

Vážená naša jubilantka, pri príležitosti Vášho milého životného jubilea Vám prajeme v mene spolupracovníkov, študentov, absolventov a priateľov z farmaceutickej a chemickej obce veľa šťastia, zdravia, optimizmu a životného elánu pri plnení tvorivých pracovných úloh, pri pestovaní svojich záľub, pri cestovaní do diaľav i pohodu a potešenie v kruhu Vašich najbližších.

Ad multos annos! - ctená pani docentka!