1-2/2009

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., jubiluje

Prehľady a experimentálne práce

J. Kyselovič, A. Gažová, J. Klimas, P. Musil, K. Michalák: Hypertrofia myokardu indukovaná podávaním anabolického steroidu a fyzickou záťažou 
M. Kuželová, A. Adameová, A. Harčárová, E. Ondriašová, P. Švec: Vplyv kombinovaného podávania statínov a ACAT inhibítorov na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu potkanov s hyperglykémiou a hypercholesterolémiou v podmienkach in vivo 
I. Tumová, J. Sokolík, M. Blahová, E. Pažin-Hricková, B. Kovácsová, P. Švec: Protizápalová aktivita kuprum(II)- a zinkum(II)-2-naftoxy-acetátu a ich ekvimólovej zmesi na karagenínovom edéme 
P. Křenek, A. Fecenková, Z. Bajuszová, A. Gažová, D. Kučerová, J. Klimas, J. Kmecová, P. Musil, P. Ochodnický, 
J. Kyselovič: Expresia kaveolínu-1 v srdci potkanov s izoprenalínom navodenou hypertrofiou myokardu 
J. Klimas, J. Kmecová, J. Štrbová: Využitie hodnôt pulzného tlaku pri charakterizovaní účinkov antihypertenzívnej terapie 
K. Stratený, J. Procháska, S. Jankyová, T. Foltánová: Využitie desloratadínu u pacientov s alergickou rinitídou v ambulancii všeobecného lekára - pediatra 
P. Ochodnický, M. Ölvedy, K. Mackovičová, P. Křenek, J. Klimas, F. Kristek, S. Čačanyiová, J. Kyselovič: Krátkodobý antihypertenzný efekt perinatálneho podávania losartanu u SHR potkanov je spojený so zmenami expresie novoobjavených komponentov obličkového renín-angiotenzínového systému 

CONTENT
Reviews and articles

J. Kyselovič, A. Gažová, J. Klimas, P. Musil, K. Michalák: Myocardial hypertrophy initiated by anabolic steroid administration and physical activity 
M. Kuželová, A. Adameová, A. Harčárová, E. Ondriašová, P. Švec: The influence of concomitant treatment with statins and ACAT inhibitors on myocardial ischaemia-reperfusion injury in hyperglycaemic 
and hypercholesterolaemic rats in vivo 
I. Tumová, J. Sokolík, M. Blahová, E. Pažin-Hricková, B. Kovácsová, P. Švec: Anti-inflammatory activities of copper(II) and zinc(II) 2-naphthoxyacetates and their equimolar mixture on carrageenan-induced edema 
P. Křenek, A. Fecenková, Z. Bajuszová, A. Gažová, D. Kučerová, J. Klimas, J. Kmecová, P. Musil, P. Ochodnický, J. Kyselovič: Expression of caveolin-1 in isoproterenol induced myocardial hypertrophy in the rats 
J. Klimas, J. Kmecová, J. Štrbová: Use of pulse pressure in the evaluation of antihypertensive therapy 
K. Stratený, J. Procháska, S. Jankyová, T. Foltánová: Use of desloratadin in general practicioner ambulance - pediatrist ambulance 
P. Ochodnický, M. Ölvedy, K. Mackovičová, P. Křenek, J. Klimas, F. Kristek, S. Čačanyiová, J. Kyselovič: A short-term antihypertensive effect of perinatal treatment with losartan is associated with altered renal expression of novel renin-angiotensin components in SHR rats 

Publikované práce sú venované doc. RNDr. Eve Račanskej, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea

Ospravedlňujeme sa čitateľom za chybu na obálke časopisu. Namiesto 1/2009 má byť správne 1-2/2009

 

 

 

Úloha renín-angiotenzínového systému (RAS) pri vzniku esenciálnej hypertenzie je stále neúplne charakterizovaná. Cieľom predkladanej štúdie bolo skúmať zmeny expresie klasických (renín, angiotenzín-konvertujúci enzým - ACE, AT1 receptor) a novoobjavených (ACE2, Mas receptor) komponentov RAS v obličkách mladých spontánne hypertenzných (SHR) potkanov a študovať vplyv perinatálneho podávania blokátora AT1 receptorov losartanu na úroveň renálnej expresie týchto komponentov. Expresiu génov RAS sme študovali metódou Real-time PCR po izolácii RNA z kôry obličiek potkanov troch experimentálnych skupín: normotenzných WKY (n = 5), SHR (n = 5) a SHR peritnatálne liečených losartanom do 9. týždňa veku (SHR LOS 0 - 9, n = 5, 20 mg/kg/deň, p.o. 12 hod. intervaloch) a SHR liečených losartanom do 4. týždňa veku a sledovaných po vysadení (SHR LOS 0 - 4, n = 5). Zvýšený systolický tlak u SHR (149 ± 2 vs 109 ± 2 mmHg u WKY) bol spojený s výraznou redukciou obličkovej expresie génov pre renín, AT1 a Mas receptor a so zvýšením expresie ACE2. Perinatálne podávanie losartanu znížilo tlak na kontrolné hodnoty (105 ± 3 mmHg), zároveň však signifikantne modulovalo iba expresiu renínu a ACE2 bez vplyvu na zmenenú expresiu AT1 a Mas receptora. Po vysadení losartanu stúpol tlak na úroveň neliečených SHR (145 ± 2 mmHg), rovnako ako aj expresia renínu a ACE2. Výrazne pozmenená expresia renálnych komponentov RAS počas rozvoja hypertenzie je len minimálne ovplyvnená perinatálnym podávaním losartanu, a môže tak predstavovať dôležitý patogenetický mechanizmus spontánnej hypertenzie.
Kľúčové slová: hypertenzia - renín-angiotenzínový systém - losartan - ACE2 - Mas-receptor - spontánne hypertenzné potkany.

A SHORT-TERM ANTIHYPERTENSIVE EFFECT OF PERINATAL TREATMENT WITH LOSARTAN IS ASSOCIATED WITH ALTERED RENAL EXPRESSION OF NOVEL RENIN-ANGIOTENSIN COMPONENTS IN SHR RATS

The aim of the present study is to investigate the expression of classical (renin, angiotensin-converting enzyme- ACE, AT1 receptor) and recently discovered (ACE2, Mas receptor) components of renin-angiotensin system (RAS) in the kidneys of young spontaneously hypertensive rats (SHR). Additionally, we aimed to study the effects of perinatal administration of AT1 receptor blocker losartan on expression levels of these components. The expression was studied by Real-time PCR following the RNA isolation from renal cortex of three experimental groups: normotensive WKY (n=5), SHR (n=5), SHR perinatally treated with losartan up to 9 weeks of age (SHR LOS 0-9, n=5, 20mg/kg/day, p.o. in 12 h intervals) and SHR perinatally treated with losartan up to 4 weeks of age and followed after the withdrawal (SHR LOS 0-4, n=5). Increased blood pressure in SHR (149±2 vs 109±2 mmHg in WKY) was associated with marked reduction in renal expression of renin, AT1 and Mas receptor genes and with incresed expression of ACE2. Perinatal administration of A losartan normalized blood pressure (105±3 mmHg), however affecting only the expresion of renin and ACE2 without an impact on altered AT1 a Mas receptor expression. Following the withdrawal of losartan, blood pressur, renin and ACE2 expression reached the levels found in untreated SHR animals (145±2 mmHg). Markedly altered expression of renal RAS components during the development of spontaneous hypertension is only marginally affected by perinatal administration of AT1 receptor blocker losartan and may therefore represent an important pathogenetic mechanism in the development of spontaneous hypertension. 
Key words: hypertension - renin-angiotensin system - losartan - ACE2 - Mas receptor - spontaneously hypertensive rats.

P. OCHODNICKÝ, M. ÖLVEDY, K. MACKOVIČOVÁ, P. KŘENEK, J. KLIMAS, F. KRISTEK, S. ČAČANYIOVÁ, J. KYSELOVIČ

 

 

V súčasnosti je pulzný tlak (PP) vhodným parametrom na hodnotenie antihypertenzívnej terapie a pomáha predpovedať výskyt nových kardiovaskulárnych príhod (Safar et al. Am J Hypertens 2004, 17:1088-1094). Testovali sme, či antihypertenzívna terapia ovplyvňuje PP nezávisle od iných parametrov tlaku krvi (TK). V práci sme retrospektívne analyzovali záznamy 24-hodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi u pacientov s hypertenziou s adekvátnou kontrolou TK (24-h priemer sTK/dTK <130/80 mmHg) a u pacientov s rezistentnou hypertenziou (24-h sTK/dTK ?130/80 mmHg). Tieto dáta boli porovnávané s normotenznými osobami. Do analýz boli zahrnuté iba údaje pacientov bez prítomnosti akýchkoľvek kardiovaskulárnych komorbidít. Sledovali sme priemerný 24-h sTK a dTK, stredný arteriálny tlak (MAP) a PP. V skupine pacientov s kontrolovanou hypertenziou sme zaznamenali signifikantne vyššie hodnoty PP oproti normotenzným osobám (49 ± 1 mmHg oproti 43 ± 1 mmHg; p < 0,05), napriek normálnym hodnotám ostatných hemodynamických parametrov. V skupine pacientou s rezistentnou hypertenziou boli hodnoty PP signifikantne vyššie v porovnaní s predošlými skupinami (60 ± 2 mmHg; p < 0,05). PP signifikantne pozitívne koreloval s sTK vo všetkých skupinách (p < 0,05). Ďalšie parametre (vek, body mass index, MAP, dTK) nevykazovali žiadnu signifikantú závislosť. Naše výsledky ukázali, že 24-h PP poskytuje dodatočné informácie použiteľné pri evaluácii antihypertenzívnej terapie, aj napriek signifikantnému pozitívnemu vzťahu so sTK.
Kľúčové slová: Hypertenzia - pulzný tlak - antihypertenzívna terapia.

USE OF PULSE PRESSURE IN THE EVALUATION OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY

Currently, pulse pressure (PP) is an appropriate tool for evaluating antihypertensive therapy and it helps to predict the occurrence of new cardiovascular events (Safar et al. Am J Hypertens 2004, 17:1088-1094). We tested whether antihypertensive therapy may alter PP independently from other blood pressure parameters. Data from 24-hour ambulatory blood pressure monitoring were compared in normotensive subjects and patients with hypertensive successfully controlled hypertension (24-h sBP/dBP <130/80 mmHg). These groups were compared with patients with resistant hypertension (sBP/dBP ?130/80 mmHg). All subjects were free of any cardiovascular co-morbidity. We studied mean 24-hour systolic and diastolic blood pressure (sBP and dBP), mean arterial pressure (MAP) and pulse pressure (PP). In controlled hypertension, sBP and dBP were appropriately controlled by antihypertensive medication, however PP was significantly increased as compared to the normotensive subjects (49±1 mmHg vs. 43±1 mmHg; p<0.05, resp.) In patients with resistant hypertension, values of PP were even significantly higher (60±2 mmHg; p<0.05) as compared to normotensive subjects as well as to successfully treated patients. PP was significantly positively correlated to sBP in all groups (p<0.05). Other parameters (age, body mass index, MAP, dBP) showed no significant relationship. Our results indicate that 24-h PP could provide additional information in the evaluation of antihypertensive therapy, even when depending on sBP.
Key words: hypertension - pulse pressure -antihypertensive agents

J. KLIMAS, J. KMECOVÁ, J. ŠTRBOVÁ

 

 


V období od septembra 2005 do decembra 2006, jednu peľovú sezónu, sme sledovali využite deslo-ratadínu u detí s alergickou rinitídou (AR). Efekt desloratadínu sme hodnotili ako pokles intenzity jednotlivých symptómov resp. pokles celkového skóre symptómov AR. 
Sledovanie prebiehalo v levickej ambulancii pediatra. Zaradili sme 71 pacientov, základným zaraďovacím kritériom bola diagnóza AR. Informácie zaznamenával lekár do dotazníka, orientovaného najmä na intenzitu symptómov a rizikové faktory AR. 
Senzibilizácia bola vykonaná u 63,4 %. Najčastejším alergénom bol peľ (59,2 %). Najviac pacientov bolo alergických na 4 rozdielne alergény (1 - 5). Pacienti s vyššou hodnotou senzibilizácie mali signifikantne intenzívnejšie symptómy. Napriek zvýšeniu návštevnosti a intenzity symptómov AR počas peľovej sezóny sa rozdiely v návštevnosti ako aj v intenzite symptómov neukázali signifikantné. Desloratadín signifikante (p < 0,001) redukoval intenzitu všetkých, často zastúpených symptómov, okrem zvýšenej teploty. Efekt desloratadínu sa potvrdil aj vo forme redukcie celkového skóre symptómov AR (p < 0,001). Počas sledovania na nevyskytli žiadne NÚL.  Desloratadín potvrdil svoje postavenie efektívneho a bezpečného antihistaminika v pediatrickej praxi. 
Kľúčové slová: desloratadín - alergická rinitída - pediatria - efektívna redukcia symptómov.

USE OF DESLORATADIN IN GENERAL PRACTICIONER AMBULANCE - PEDIATRIST AMBULANCE

In the time period from september 2005 to december 2006, one pollen season, we performed an analysis of the use of desloratadin in pediatric patients with the diagnose allergic rhinitis (AR). The effect of desloratadin was evaluated as increase of the intensity of frequently symptoms as well as increase of the global score of the symptoms of AR. 
The monitoring was performed in pediatric ambulance in Levice. 71 patients were included. Main inclusion criterion was the diagnose of AR. The doctor filled the information into in advance prepared questionnaire. The questionnaire was oriented in symptom intensity. 
Sensibilisation was performed in 63.4% children (45 patients). The most frequent allergen was pollen (59.2%, 42 children). The most patients (18 children) were allergic to for different allergens (range 1 - 5). The higher was the value of sensibilisation, the more intensive were the symptoms (p<0.001). Although patients' visits and symptoms intensity during the pollen season increased, the differences were not significant. 
Desloratadin significantly (p<0.001) reduced the intensity of all frequent symptoms, except increased temperature. Desloratin significantly reduced the global score of the symptoms of AR (p<0.001). No adverse events were observed. 
Desloratadin approved its possition as effective and safe antihistaminic drug. 
Key words: desloratadin - allergic rhinitis - pediatry - effective reduction of symptoms.

K. STRATENÝ, J. PROCHÁSKA, S. JANKYOVÁ, T. FOLTÁNOVÁ

 

 

Kaveolín-1 je štrukturálnym proteínom kaveol, ktoré sa zúčastňujú na regulácii mnohých signálnych kaskád. Absencia kaveolínu-1 u myší je spojená s hypertrofiou myokardu. Expresia kaveolínu-1 je znížená v hypertrofovanom srdci SHR potkana. Podávanie izoprenalínu potkanom vedie spoľahlivo k hypertrofii myokardu, avšak expresia kaveolínu-1 v tomto modeli nie je popísaná. Cieľom práce bolo hodnotiť expresiu kaveolínu-1 v modeli izoprenalínom navodenej hypertrofie myokardu u potkana. Potkanom Wistar veku 16 týždňov sme podávali izoprenalín (5 mg/kg/d, i.p.) počas 8 dní. Systolický tlak krvi a tepová frekvencia boli merané tail-cuff metódou. Zvieratá boli utratené 24 hodín po poslednej dávke. Hypertrofia myokardu bola hodnotená gravimetricky. Expresiu kaveolínu-1 v homogenátoch predsiení a komôr sme merali pomocou Western blot analýzy. Systolický krvný tlak na konci experimentu bol mierne znížený (110 ± 3 oproti 126 ± 3 mmHg, P < 0,05), tepová frekvencia bola znížená (342 ± 8 oproti 366 ± 6 min-1, P < 0,05). Všetky časti srdca boli hypertrofované približne o 30 % (P < 0,05). Expresia kaveolínu-1 v predsieňach nebola izoprenalínom zmenená. V komorách došlo k nesignifikantnému poklesu expresie kaveolínu-1 (-10 ± 3 % v ľavej komore, P = 0,065; -14 ± 5 % v pravej komore, P = 0,067). Potvrdili sme hypertrofický účinok izoprenalínu na srdce potkana a zaznamenali sme trend k zníženej expresii kaveo-línu-1 v komorách.
Kľúčové slová: hypertrofia myokardu - izoprenalín - kaveolín-1 - kaveoly - signálna transdukcia.

EXPRESSION OF CAVEOLIN-1 IN ISOPROTERENOL INDUCED MYOCARDIAL HYPERTROPHY IN THE RATS

Caveolin-1 is a structural protein of caveolae, structures involved in the regulation of multiple signaling cascades. Ablation of caveolin-1 in mice is associated with myocardial hypertrophy. Expression of caveolin-1 is decreased in the hypertrophied heart of the spontaneously hypertensive rat. Administration of isoproterenol to rats leads to cardiac hypertrophy, yet the expression of caveolin-1 in this model has not been described. The aim of this work was to evaluate the expression of caveolin-1 in isoproterenol-induced cardiac hypertrophy in the rat. Wistar rats (16 weeks old) were administered isoproterenol (5 mg/kg/d, i.p.) during 8 days. Systolic blood pressure and heart rate were measured by the tail-cuff method. Rats were sacrificed 24 hours after the last dose. Cardiac hypertrophy was evaluated gravimetrically. Expression of caveolin-1 in the homogenates of cardiac atria and ventricles was measured using Western blot analysis. Systolic blood pressure at the end of the experiment was decreased (110±3 vs. 126±3 mmHg, P<0.05), heart rate was decreased (342±8 vs 366±6 min-1, P<0.05). All parts of the heart were hypertrophied by about 30% (P<0.05). Expression of caveolin-1 in the atria was not changed after isoproterenol administration. In the ventricles, a nonsignificant decrease of caveolin-1 expression was observed (left ventricle: -10±3 %, P=0.065; right ventricle: -14±5%, P=0.067). In summary, we confirmed hypertrophic effect of isoproterenol on the rat heart and we observed a trend towards a decreased caveolin-1 expression in the ventricles.
Keywords: myocardial hypertrophy - isoproterenol, caveolin-1 - caveolae - signal transduction.

P. KŘENEK, A. FECENKOVÁ, Z. BAJUSZOVÁ, A. GAŽOVÁ, D. KUČEROVÁ, J. KLIMAS, J. KMECOVÁ, P. MUSIL, P. OCHODNICKÝ, J. KYSELOVIČ

 

 

Partneri