Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., jubiluje

Prehľady a experimentálne práce

J. Kyselovič, A. Gažová, J. Klimas, P. Musil, K. Michalák: Hypertrofia myokardu indukovaná podávaním anabolického steroidu a fyzickou záťažou 
M. Kuželová, A. Adameová, A. Harčárová, E. Ondriašová, P. Švec: Vplyv kombinovaného podávania statínov a ACAT inhibítorov na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu potkanov s hyperglykémiou a hypercholesterolémiou v podmienkach in vivo 
I. Tumová, J. Sokolík, M. Blahová, E. Pažin-Hricková, B. Kovácsová, P. Švec: Protizápalová aktivita kuprum(II)- a zinkum(II)-2-naftoxy-acetátu a ich ekvimólovej zmesi na karagenínovom edéme 
P. Křenek, A. Fecenková, Z. Bajuszová, A. Gažová, D. Kučerová, J. Klimas, J. Kmecová, P. Musil, P. Ochodnický, 
J. Kyselovič: Expresia kaveolínu-1 v srdci potkanov s izoprenalínom navodenou hypertrofiou myokardu 
J. Klimas, J. Kmecová, J. Štrbová: Využitie hodnôt pulzného tlaku pri charakterizovaní účinkov antihypertenzívnej terapie 
K. Stratený, J. Procháska, S. Jankyová, T. Foltánová: Využitie desloratadínu u pacientov s alergickou rinitídou v ambulancii všeobecného lekára - pediatra 
P. Ochodnický, M. Ölvedy, K. Mackovičová, P. Křenek, J. Klimas, F. Kristek, S. Čačanyiová, J. Kyselovič: Krátkodobý antihypertenzný efekt perinatálneho podávania losartanu u SHR potkanov je spojený so zmenami expresie novoobjavených komponentov obličkového renín-angiotenzínového systému 

CONTENT
Reviews and articles

J. Kyselovič, A. Gažová, J. Klimas, P. Musil, K. Michalák: Myocardial hypertrophy initiated by anabolic steroid administration and physical activity 
M. Kuželová, A. Adameová, A. Harčárová, E. Ondriašová, P. Švec: The influence of concomitant treatment with statins and ACAT inhibitors on myocardial ischaemia-reperfusion injury in hyperglycaemic 
and hypercholesterolaemic rats in vivo 
I. Tumová, J. Sokolík, M. Blahová, E. Pažin-Hricková, B. Kovácsová, P. Švec: Anti-inflammatory activities of copper(II) and zinc(II) 2-naphthoxyacetates and their equimolar mixture on carrageenan-induced edema 
P. Křenek, A. Fecenková, Z. Bajuszová, A. Gažová, D. Kučerová, J. Klimas, J. Kmecová, P. Musil, P. Ochodnický, J. Kyselovič: Expression of caveolin-1 in isoproterenol induced myocardial hypertrophy in the rats 
J. Klimas, J. Kmecová, J. Štrbová: Use of pulse pressure in the evaluation of antihypertensive therapy 
K. Stratený, J. Procháska, S. Jankyová, T. Foltánová: Use of desloratadin in general practicioner ambulance - pediatrist ambulance 
P. Ochodnický, M. Ölvedy, K. Mackovičová, P. Křenek, J. Klimas, F. Kristek, S. Čačanyiová, J. Kyselovič: A short-term antihypertensive effect of perinatal treatment with losartan is associated with altered renal expression of novel renin-angiotensin components in SHR rats 

Publikované práce sú venované doc. RNDr. Eve Račanskej, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea

Ospravedlňujeme sa čitateľom za chybu na obálke časopisu. Namiesto 1/2009 má byť správne 1-2/2009

 

 

 


Partneri