I keď to znie neuveriteľne, docentka Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) sa v týchto dňoch dožíva zrelého pedagogického veku. Je dobrým zvykom, pri okrúhlych životných jubileách pripomínať si osobnosti vedeckého a edukačného sveta, medzníky ich života, prínos pre spoločnosť a vlastnú profesiu, ale aj hodnotiť ich prácu a vízie do budúcnosti. Domnievam sa, že je to aj nanajvýš potrebné, najmä ak ide o jubilantku, ktorá vychovala tisíce absolventov fakulty, na ktorej pôsobí, ktorá celý svoj produktívny život venovala svojej profesii, významne prispela k jej rozvoju, a ktorá pri tom okolo seba vždy šírila atmosféru priateľstva, porozumenia, láskavosti, ale aj zanietenia, pracovitosti, a aj zmyslu pre spravodlivosť a korektné vzťahy. Myslím si, že budem hovoriť za mnohých, že stretnutia s doc. Račanskou, či už ide o študentov, kolegov - spolupracovníkov, či iba "náhodných" stretnutí v človeku vyvolávajú nielen pocit aký máme zo stretnutia správneho človeka na pravom mieste, ale aj pocit vnútorného uspokojenia a často aj potešenia.

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., rodená Štěpánková sa narodila 2. 1. 1949 v malom moravskom mestečku pri Olomouci v Litovli. V rodnom meste absolvovala základnú školu a gymnázium kde maturovala v roku 1967. V roku 1967 sa zapísala v tom čase na jedinú farmaceutickú fakultu v Československu, na FaF UK v Bratislave, ktorú ukončila promóciou v roku 1972. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila ako vedecko-výskumný pracovník do Farmakologicko-toxikologického laboratória FaF UK a v tejto pozícii pôsobila až do roku 1990. Počas tohto obdobia získala na základe rigorózneho konania hodnosť doktora prírodných vied (RNDr. 1974) a obhájila kandidátsku dizertačnú prácu (CSc. 1982). Po pričlenení laboratória (1981) ku Katedre farmakodynamiky a toxikológie FaF UK sa stala vedeckou pracovníčkou katedry a v roku 1990 jej odbornou asistentkou. V roku 1994 sa habilitovala za docenta farmakológie. V roku 1995 získala špecializáciu I. stupňa v odbore klinická farmácia a v roku 2003 bola menovaná mimoriadnou profesorkou FaF UK.

Krátko po nástupe na FaF UK sa popri vedeckej práci zapojila aj do výučby študentov a tak jej edukačná činnosť predstavuje viac ako 30 rokov kontinuálnej pedagogickej práce v jej všetkých vysokoškolských formách - praktické cvičenia, semináre, prednášky, examinátorská činnosť, vedenie záverečných bakalárskych (1) a diplomových (28), rigoróznych (30) a dizertačných prác (2) vo farmakológii, klinickej farmakológii a toxikológii a to v slovenskom aj anglickom jazyku. Bola a je členkou komisií pre štátne skúšky, viacerých odborových komisií pre obhajoby PhD dizertácií, členkou rigoróznych komisií a opa-kovane pôsobila aj ako ročníková učiteľka v rámci magisterského štúdia. Externe pedagogicky pôsobí aj na SZU v Bratislave a na FaF VFU v Brne.

Rozsiahla je vedecká práca doc. RNDr. Rvy Račan-skej, CSc., ktorej výsledky dnes reprezentuje takmer 200 publikácií, ktoré boli citované 131-krát, dve monografie a jeden významný preklad odbornej knižnej publikácie. Publikovala aj viaceré učebné texty. Vo svojej rozsiahlej experimentálnej práci sa zamerala predovšetkým na analýzu farmakologicko-toxikologického profilu originálnych, na fakulte syntetizovaných nových chemických štruktúr, pričom popri základnej biologickej charakteristike študovaných látok sa zamerala aj na štúdium vťahu štruktúra - účinok. Išlo najmä o látky typu lokálnych anestetík, betaadrenolytík, antidysrytmík, antiulceróz, látok s protizápalovou, anti-radikálovou a inou aktivitou. V uvedených štúdiách dosiahla niekoľko významných prioritných výsledkov, ktoré sú dnes predmetom jedenástich autorských osvedčení a patentov. Po nástupe na fakultu bola takmer dvadsať rokov členkou riešiteľských tímov Úloh štátneho plánu základného výskumu (ŠPZV) a po roku 1990 bola a je riešiteľkou a vedúcou riešiteľkou vedeckých projektov v rámci grantových agentúr VEGA a KEGA. Za svoju mimoriadnu aktívnu vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu bola opakovane poctená viacerými oceneniami.

Ak mám dnes česť napísať laudáciu našej milej jubilantke chcel by som v mene všetkých gratulantov poukázať nielen na jej obdivuhodné pracovné výsled-ky, ale aj na obdivuhodné ľudské vlastnosti, ktoré spolu tvoria uznávanú osobnosť pedagóga, farmaceuta, vysokoškolského učiteľa, veľkorysého priateľa, milého spolupracovníka a láskavého kolegu.

Za všetkých Tvojich študentov a spolupracovníkov, učiteľov FaF UK, farmaceutov a farmakológov zo Slovenska, ale aj "historických zemí" by som Ti chcel zo srdca popriať skutočne všetko najlepšie, najmä dobré zdravie, veľa elánu a nadšenia, a úspechy v práci a v osobnom živote!

"Ad multos annos!"