Hypertrofia myokardu je definovaná ako zväčšenie masy srdca. Tento mechanizmus sa považuje za adaptačný na zvýšenú záťaž. Pri pokračovaní záťaže sa fyziologická hypertrofia mení na patologickú. Ciele práce: V našej práci sme sledovali účinok parenterálne podávaných anabolík na vznik a vývoj hypertrofie ľavej komory myokardu, so súčasnou tréningovou záťažou. Zaznamenávali sme tepovú frekvenciu, systolický krvný tlak, zmeny morfometrických parametrov vybraných vnútorných orgánov u všetkých experimentálnych skupín zvierat. Materiál a metódy: Potkany (vek 11 týždňov) sme randomizovali do štyroch skupín: kontrolná skupina (n = 7), skupina vystavená tréningovej záťaži - plávaniu (n = 8), skupina s aplikovaným anabolikom (n = 7), skupina vystavená tréningovej záťaži s aplikovaným anabolikom (n = 8). Výsledky: Zaznamenali sme signifikantný nárast hmoty myokardu a ľavej komory u zvierat s fyzickou záťažou a anabolikom. Nárast tepovej frekvencie a systolického krvného tlakuu oboch skupín trénovaných zvierat. Z histomorfometrického hľadiska sme zaznamenali nárast hrúbky kardiomyocytu u všetkých trénovaných skupín. Záver: Podávanie anabolika a pôsobenie fyzickej záťaže spôsobilo nárast masy myokardu, ľavej komory a zhrubnutie šírky kardiomyocytov.
Kľúčové slová: nandrolón, fyzická záťaž, hypetrofia ľavej komory, histológia

MYOCARDIAL HYPERTROPHY INITIATED BY ANABOLIC STEROID ADMINISTRATION AND PHYSICAL ACTIVITY

Myocardial hypertrophy is characterized by increased cardiac mass. It is considered to be a physiological adaptation to a higher load imposed on the heart. However, prolonged stress on the heart may lead to patological hypertrophy. Aims of work: In our work we were studied the effect of parenterally administered anabolic steroids on the initiation and development of myocardial hypertrophy due to increased physical activity. We measured heart rate, systolic blood pressure and changes of morfometric parameters of organs by all experimental groups of animals in two-week intervals. Material and methods: Rats (11 weeks old) were randomized to 4 groups: control (n = 7), training (n = 8), anabolic (n = 7), anabolic + training (n = 8). Results: We observed a significant increase of cardiac and left ventricular mass in both training and anabolic steroid groups. We observed increased heart rate in both groups of animals subject to training. In the trained group we observed an increased cardiomyocyte thickness. Conclu-sion: Application of anabolics and physical training resulted in an increased cardiac and left ventricular mass, as well as increased thickness of cardiomyocytes.
Key words: nandrolone - physical stress - hypertrophy of left ventricle - histology.

J. KYSELOVIČ, A. GAŽOVÁ, J. KLIMAS, P. MUSIL, K. MICHALÁK

 


Partneri