Kombinované podávanie niektorých hypolipidemík umožňuje ľahšie dosiahnuť cieľové hladiny cholesterolu a zabrániť nežiaducim účinkom liečby. Cieľom práce bolo zistiť, ako ovplyvní pridanie ACAT inhibítora VULM 1457 účinky simvastatínu na modeli ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu (IRPM) potkanov v podmienkach hyperglykémie a hypercholesterolémie (DM-HCH) a porovnať tieto účinky s účinkami jednotlivých hypolipidemík. 
Hyperglykémia a hypercholesterolémia boli navodené jednorazovou i.p. aplikáciou streptozotocínu 
(80 mg/kg) a tukovo-cholesterolovou diétou (20 g/kg; 1% cholesterol, 1% kokosový olej). Hypolipidemiká (simvastatín 10 mg/kg a ACAT inhibítor VULM 1457 v dávke 50 mg/kg) sa zvieratám aplikovali s tukovo-cholesterolovou stravou počas 5 dní, dávka VULM 1457 bola pri súčasnom podávaní simvastatínu 
30 mg/kg. IRPM sme vyvolali v podmienkach in vivo 6 min. oklúziou koronárnej artérie a následnou 
10 min. reperfúziou.
Výskyt VT (38 % vs. 90 % u DM-HCH; p < 0,05) a VF (25 % vs. 100 % u DM-HCH; p < 0,01) bol po súčasnej aplikácií ACAT inhibítora a statínu redukovaný. U potkanov s DM-HCH premedikovanými oboma liečivami bol priemerný počet epizód VF signifikantne znížený v porovnaní s nepremedikovanými DM-HCH potkanmi a mal tendenciu sa zvyšovať v porovnaní s potkanmi s DM-HCH premedikovanými jedným liečivom. Dysrytmické skóre bolo u potkanov s DM-HCH premedikovaných VULM 1457 a súčasne simvastatínom signifikantne znížené v porovnaní s potkanmi s DM-HCH (2,9 ± 0,8 vs. 4,9 ± 0,2; p < 0,05). Táto hodnota bola porovnateľná s hodnotou u potkanov s DM-HCH premedikovanými látkou VULM 1457 a mala tendenciu sa znížiť v porovnaní s potkanmi s DM-HCH premedikovanými simvastatínom.
Možno konštatovať, že pleiotropné účinky statínov na poruchy srdcového rytmu vyvolané IRPM boli zvýšené súčasnou aplikáciou ACAT inhibítora. 
Kľúčové slová: ischemicko-reperfúzne poškodenie - myokard - hyperglykémia - hypercholesterolémia - ACAT inhibítory - statíny

THE INFLUENCE OF CONCOMITANT TREATMENT WITH STATINS AND ACAT INHIBITORS ON MYOCARDIAL ISCHAEMIA-REPERFUSION INJURY IN HYPERGLYCAEMIC AND HYPERCHOLESTEROLAEMIC RATS IN VIVO

Concomitant treatment with more than one hypolipidaemic drug is a possible way to reach the target cholesterol level and to prevent adverse drug reactions. The aim of the study was to observe how the ACAT inhibitor VULM 1457 added to simvastatin treatment will influence the myocardial ischaemia-reperfusion injury (MIRI) in hyperglycaemic and hypercholesterolaemic (DM-HCH) rats and to compare with the effects of both hypolipidaemics alone.
Hyperglycaemia and hypercholesterolaemia were induced by a single administration of streptozotocin (80 mg/kg, i.p.) and feeding of fat-cholesterol diet (20 g/day, 1% of cholesterol and 1% of coconut oil). Hypolipidaemics (simvastatin 10 mg/kg, ACAT inhibitor VULM 1457 50 mg/kg) were administered as a component of the diet for 5 days. When administered together with simvastatin, the dose of VULM 1457 was 30 mg/kg. MIRI was developed after six minutes of ischaemia and ten minutes of reperfusion in vivo. 
In DM-HCH rats treated with both ACAT inhibitor and statin, the incidence of VT (38% vs. 90%, P<0.05) and VF (25% vs. 100%, P<0.01) was significantly decreased in comparison with DM-HCH animals. In DM-HCH rats treated with both drugs the average number of VF episodes was significantly decreased as compared with untreated DM-HCH animals. It had a tendency to increase in comparison with DM-HCH rats treated with single hypolipidaemic. Arrhythmia score was significantly decreased in DM-HCH rats treated with both VULM 1457 and simvastatin in comparison with DM-HCH rats (2.9±0.8 vs. 4.9±0.2; P<0.05). It was similar to DM-HCH rats treated with VULM 1457 alone and had a tendency to decrease in comparison to that in DM-HCH rats treated with simvastatin. We conclude that the pleiotropic effects of statin were amplified by hypolipidaemic activity of ACAT inhibitor.
Key words: ischaemia-reperfusion injury - myo-cardium - hyperglycaemia - hypercholesterolaemia - ACAT inhibitors - statins

M. KUŽELOVÁ, A. ADAMEOVÁ, A. HARČÁROVÁ, E. ONDRIAŠOVÁ, P. ŠVEC

 

 

 


Partneri