Protizápalová aktivita tetrahydrátu kuprum(II)-2-naftoxyacetátu (Cu2-NOAc) a dihydrátu zinkum(II)-2-naftoxyacetátu (Zn2-NOAc), ich ekvimólovej zmesi CuZn2-NOAc a voľnej kyseliny 2-naftoxyoctovej (2-NOAcH) bola hodnotená pletyzmometricky na karagenínovom edéme na potkanoch. Všetky testované zlúčeniny boli podané i. p. v jednorazovej dávke 50 µmol/kg telesnej hmotnosti zvieraťa (počítané na karboxylátový fragment) 30 min pred injikovaním iritanta. Priemerná antiflogistická aktivita látok (vyjadrená ako miera readukcie edému) bola zistená v tomto poradí: CuZn2-NOAc 50,5 % > Cu2-NOAc 47,1 % 
> 1-NOAcH 34,0 % > Zn1-NOAc 32,0 %. Vzťahy medzi koordinačno-chemickými vlastnosťami a bio-logickým účinkom príslušných komplexov sú diskutované. 
Kľúčové slová: kuprum(II)- a zinkum(II)-2-naftoxyacetát - karagenínový edém - protizápalová aktivita

ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF COPPER(II) AND ZINC(II) 2-NAPHTHOXYACETATES AND THEIR EQUIMOLAR MIXTURE ON CARRAGEENAN-INDUCED EDEMA

Using rat paw carrageenan-induced edema, the anti-inflammatory activity of copper(II) 2-naphthoxyacetate tetrahydrate (Cu2-NOAc), zinc(II) 2-naphthoxyace-tate dihydrate (Zn2-NOAc), of their equimolar 
mix-ture CuZn2-NOAc and free 2-naphthoxyacetic acid (2-NOAc) were assayed plethysmometrically. All compounds tested were administered i.p. in a single dose of 50 µmol/kg body weight (calculated for the carboxylate-fragment) 30 min before injecting the irritant. The antiphlogistic activity of the species (expressed as a mean edema reduction) was found in this order: CuZn2-NOAc 50.5 % > Cu2-NOAc 47.1 % > 2-NOAcH 32.0 % > Zn2-NOAc 34.0 %. The relationships between the coordination-chemical properties and the biological effects of the corresponding complexes are discussed.
Key words: copper(II) and zinc(II) 2-naphthoxyacetates - rat paw carrageenan-induced edema - anti-inflammatory activity.

I. TUMOVÁ, J. SOKOLÍK, M. BLAHOVÁ, E. PAŽIN-HRICKOVÁ, B. KOVÁCSOVÁ, T. STANKOVIČOVÁ, P. ŠVEC

 

 


Partneri