V súčasnosti je pulzný tlak (PP) vhodným parametrom na hodnotenie antihypertenzívnej terapie a pomáha predpovedať výskyt nových kardiovaskulárnych príhod (Safar et al. Am J Hypertens 2004, 17:1088-1094). Testovali sme, či antihypertenzívna terapia ovplyvňuje PP nezávisle od iných parametrov tlaku krvi (TK). V práci sme retrospektívne analyzovali záznamy 24-hodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi u pacientov s hypertenziou s adekvátnou kontrolou TK (24-h priemer sTK/dTK <130/80 mmHg) a u pacientov s rezistentnou hypertenziou (24-h sTK/dTK ?130/80 mmHg). Tieto dáta boli porovnávané s normotenznými osobami. Do analýz boli zahrnuté iba údaje pacientov bez prítomnosti akýchkoľvek kardiovaskulárnych komorbidít. Sledovali sme priemerný 24-h sTK a dTK, stredný arteriálny tlak (MAP) a PP. V skupine pacientov s kontrolovanou hypertenziou sme zaznamenali signifikantne vyššie hodnoty PP oproti normotenzným osobám (49 ± 1 mmHg oproti 43 ± 1 mmHg; p < 0,05), napriek normálnym hodnotám ostatných hemodynamických parametrov. V skupine pacientou s rezistentnou hypertenziou boli hodnoty PP signifikantne vyššie v porovnaní s predošlými skupinami (60 ± 2 mmHg; p < 0,05). PP signifikantne pozitívne koreloval s sTK vo všetkých skupinách (p < 0,05). Ďalšie parametre (vek, body mass index, MAP, dTK) nevykazovali žiadnu signifikantú závislosť. Naše výsledky ukázali, že 24-h PP poskytuje dodatočné informácie použiteľné pri evaluácii antihypertenzívnej terapie, aj napriek signifikantnému pozitívnemu vzťahu so sTK.
Kľúčové slová: Hypertenzia - pulzný tlak - antihypertenzívna terapia.

USE OF PULSE PRESSURE IN THE EVALUATION OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY

Currently, pulse pressure (PP) is an appropriate tool for evaluating antihypertensive therapy and it helps to predict the occurrence of new cardiovascular events (Safar et al. Am J Hypertens 2004, 17:1088-1094). We tested whether antihypertensive therapy may alter PP independently from other blood pressure parameters. Data from 24-hour ambulatory blood pressure monitoring were compared in normotensive subjects and patients with hypertensive successfully controlled hypertension (24-h sBP/dBP <130/80 mmHg). These groups were compared with patients with resistant hypertension (sBP/dBP ?130/80 mmHg). All subjects were free of any cardiovascular co-morbidity. We studied mean 24-hour systolic and diastolic blood pressure (sBP and dBP), mean arterial pressure (MAP) and pulse pressure (PP). In controlled hypertension, sBP and dBP were appropriately controlled by antihypertensive medication, however PP was significantly increased as compared to the normotensive subjects (49±1 mmHg vs. 43±1 mmHg; p<0.05, resp.) In patients with resistant hypertension, values of PP were even significantly higher (60±2 mmHg; p<0.05) as compared to normotensive subjects as well as to successfully treated patients. PP was significantly positively correlated to sBP in all groups (p<0.05). Other parameters (age, body mass index, MAP, dBP) showed no significant relationship. Our results indicate that 24-h PP could provide additional information in the evaluation of antihypertensive therapy, even when depending on sBP.
Key words: hypertension - pulse pressure -antihypertensive agents

J. KLIMAS, J. KMECOVÁ, J. ŠTRBOVÁ

 

 


Partneri