V období od septembra 2005 do decembra 2006, jednu peľovú sezónu, sme sledovali využite deslo-ratadínu u detí s alergickou rinitídou (AR). Efekt desloratadínu sme hodnotili ako pokles intenzity jednotlivých symptómov resp. pokles celkového skóre symptómov AR. 
Sledovanie prebiehalo v levickej ambulancii pediatra. Zaradili sme 71 pacientov, základným zaraďovacím kritériom bola diagnóza AR. Informácie zaznamenával lekár do dotazníka, orientovaného najmä na intenzitu symptómov a rizikové faktory AR. 
Senzibilizácia bola vykonaná u 63,4 %. Najčastejším alergénom bol peľ (59,2 %). Najviac pacientov bolo alergických na 4 rozdielne alergény (1 - 5). Pacienti s vyššou hodnotou senzibilizácie mali signifikantne intenzívnejšie symptómy. Napriek zvýšeniu návštevnosti a intenzity symptómov AR počas peľovej sezóny sa rozdiely v návštevnosti ako aj v intenzite symptómov neukázali signifikantné. Desloratadín signifikante (p < 0,001) redukoval intenzitu všetkých, často zastúpených symptómov, okrem zvýšenej teploty. Efekt desloratadínu sa potvrdil aj vo forme redukcie celkového skóre symptómov AR (p < 0,001). Počas sledovania na nevyskytli žiadne NÚL.  Desloratadín potvrdil svoje postavenie efektívneho a bezpečného antihistaminika v pediatrickej praxi. 
Kľúčové slová: desloratadín - alergická rinitída - pediatria - efektívna redukcia symptómov.

USE OF DESLORATADIN IN GENERAL PRACTICIONER AMBULANCE - PEDIATRIST AMBULANCE

In the time period from september 2005 to december 2006, one pollen season, we performed an analysis of the use of desloratadin in pediatric patients with the diagnose allergic rhinitis (AR). The effect of desloratadin was evaluated as increase of the intensity of frequently symptoms as well as increase of the global score of the symptoms of AR. 
The monitoring was performed in pediatric ambulance in Levice. 71 patients were included. Main inclusion criterion was the diagnose of AR. The doctor filled the information into in advance prepared questionnaire. The questionnaire was oriented in symptom intensity. 
Sensibilisation was performed in 63.4% children (45 patients). The most frequent allergen was pollen (59.2%, 42 children). The most patients (18 children) were allergic to for different allergens (range 1 - 5). The higher was the value of sensibilisation, the more intensive were the symptoms (p<0.001). Although patients' visits and symptoms intensity during the pollen season increased, the differences were not significant. 
Desloratadin significantly (p<0.001) reduced the intensity of all frequent symptoms, except increased temperature. Desloratin significantly reduced the global score of the symptoms of AR (p<0.001). No adverse events were observed. 
Desloratadin approved its possition as effective and safe antihistaminic drug. 
Key words: desloratadin - allergic rhinitis - pediatry - effective reduction of symptoms.

K. STRATENÝ, J. PROCHÁSKA, S. JANKYOVÁ, T. FOLTÁNOVÁ