Úloha renín-angiotenzínového systému (RAS) pri vzniku esenciálnej hypertenzie je stále neúplne charakterizovaná. Cieľom predkladanej štúdie bolo skúmať zmeny expresie klasických (renín, angiotenzín-konvertujúci enzým - ACE, AT1 receptor) a novoobjavených (ACE2, Mas receptor) komponentov RAS v obličkách mladých spontánne hypertenzných (SHR) potkanov a študovať vplyv perinatálneho podávania blokátora AT1 receptorov losartanu na úroveň renálnej expresie týchto komponentov. Expresiu génov RAS sme študovali metódou Real-time PCR po izolácii RNA z kôry obličiek potkanov troch experimentálnych skupín: normotenzných WKY (n = 5), SHR (n = 5) a SHR peritnatálne liečených losartanom do 9. týždňa veku (SHR LOS 0 - 9, n = 5, 20 mg/kg/deň, p.o. 12 hod. intervaloch) a SHR liečených losartanom do 4. týždňa veku a sledovaných po vysadení (SHR LOS 0 - 4, n = 5). Zvýšený systolický tlak u SHR (149 ± 2 vs 109 ± 2 mmHg u WKY) bol spojený s výraznou redukciou obličkovej expresie génov pre renín, AT1 a Mas receptor a so zvýšením expresie ACE2. Perinatálne podávanie losartanu znížilo tlak na kontrolné hodnoty (105 ± 3 mmHg), zároveň však signifikantne modulovalo iba expresiu renínu a ACE2 bez vplyvu na zmenenú expresiu AT1 a Mas receptora. Po vysadení losartanu stúpol tlak na úroveň neliečených SHR (145 ± 2 mmHg), rovnako ako aj expresia renínu a ACE2. Výrazne pozmenená expresia renálnych komponentov RAS počas rozvoja hypertenzie je len minimálne ovplyvnená perinatálnym podávaním losartanu, a môže tak predstavovať dôležitý patogenetický mechanizmus spontánnej hypertenzie.
Kľúčové slová: hypertenzia - renín-angiotenzínový systém - losartan - ACE2 - Mas-receptor - spontánne hypertenzné potkany.

A SHORT-TERM ANTIHYPERTENSIVE EFFECT OF PERINATAL TREATMENT WITH LOSARTAN IS ASSOCIATED WITH ALTERED RENAL EXPRESSION OF NOVEL RENIN-ANGIOTENSIN COMPONENTS IN SHR RATS

The aim of the present study is to investigate the expression of classical (renin, angiotensin-converting enzyme- ACE, AT1 receptor) and recently discovered (ACE2, Mas receptor) components of renin-angiotensin system (RAS) in the kidneys of young spontaneously hypertensive rats (SHR). Additionally, we aimed to study the effects of perinatal administration of AT1 receptor blocker losartan on expression levels of these components. The expression was studied by Real-time PCR following the RNA isolation from renal cortex of three experimental groups: normotensive WKY (n=5), SHR (n=5), SHR perinatally treated with losartan up to 9 weeks of age (SHR LOS 0-9, n=5, 20mg/kg/day, p.o. in 12 h intervals) and SHR perinatally treated with losartan up to 4 weeks of age and followed after the withdrawal (SHR LOS 0-4, n=5). Increased blood pressure in SHR (149±2 vs 109±2 mmHg in WKY) was associated with marked reduction in renal expression of renin, AT1 and Mas receptor genes and with incresed expression of ACE2. Perinatal administration of A losartan normalized blood pressure (105±3 mmHg), however affecting only the expresion of renin and ACE2 without an impact on altered AT1 a Mas receptor expression. Following the withdrawal of losartan, blood pressur, renin and ACE2 expression reached the levels found in untreated SHR animals (145±2 mmHg). Markedly altered expression of renal RAS components during the development of spontaneous hypertension is only marginally affected by perinatal administration of AT1 receptor blocker losartan and may therefore represent an important pathogenetic mechanism in the development of spontaneous hypertension. 
Key words: hypertension - renin-angiotensin system - losartan - ACE2 - Mas receptor - spontaneously hypertensive rats.

P. OCHODNICKÝ, M. ÖLVEDY, K. MACKOVIČOVÁ, P. KŘENEK, J. KLIMAS, F. KRISTEK, S. ČAČANYIOVÁ, J. KYSELOVIČ