Časopis Farmaceutický obzor patrí určite k jedným z najstarších časopisov v Slovenskej republike a v roku 2010 vychádza už jeho 79. ročník. Vďaka preto patrí už niekoľkým generáciám farmaceutov a ostatných zdra­votníkov, ktorí sa podieľali na tom, aby organizačne zabezpečili a odborne napĺňali náš časopis, ktorý si našiel na také dlhé desaťročia svojich čitateľov. Je pochopiteľné, že pri takej dlhej tradícii dochádza v redakcii a redakčnej rade nášho časopisu nevyhnutne k zmenám. K 1. marcu 2010 vystriedal doc. RNDr. Silviu Szücsovú, CSc., mim. prof., vo funkcii vedúceho redaktora časopisu Farmaceutický obzor doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. Doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof., vykonávala funkciu vedúcej redaktorky v rokoch 1992 – 2010. Ako výkonný redaktor som mal s ňou možnosť dlhodobo spolupracovať pri zabezpečovaní vydávania nášho časopisu. V priebehu tohto obdobia bolo potrebné zabezpečiť ekonomickú existenciu časopisu a stimu­lovať a formovať jeho odbornú úroveň. Zaviedla sa nová formálna úprava časopisu a odborný obsah sa štrukturoval do rubrík. Časopis je zasielaný do významných svetových časopiseckých databáz, v ktorých je indexovaný (EMBASE/Excepta Medica, SCOPUS, International Pharmaceutical Abstracts, Chemical Abstract).

V mene redakcie, redakčnej rady a aj širokej farmaceutickej a zdravotníckej verejnosti je potrebné úprimne poďakovať pani doc. RNDr. Silvii Szücsovej, CSc., mim. prof. za to, ako sa 18 rokov starala o náš časopis. Samozrejme vďaka patrí aj doterajšej redakcii a redakčnej rade. V súčasnosti je vydávanie časopisu Farmaceutický obzor ekonomicky stabilizované, výrazným problémom však v nasledujúcom období bude zabezpečiť jeho kvalitný odborný obsah. Z tohto dôvodu dôjde postupne k posilneniu redakcie a re­dakčnej rady časopisu. Doplnená redakcia a redakčná rada by mala byť ďalším zdrojom impulzov pre rozvoj nášho časopisu. Časopis si aj naďalej bude klásť za úlohu uverejňovať predovšetkým pôvodné slovenské a české experimentálne práce ako jediný farmaceutický časopis takéhoto charakteru v Slovenskej republike. Pokúsime sa posilniť aj jeho edukačný charakter publikovaním prehľadových článkov zo všetkých oblastí farmácie. Neodmysliteľnou súčasťou časopisu zostanú informácie o aktuálnej legislatíve v slovenskej farmácii a zdravotníctve. Verím, že sa nám podarí pokračovať v takmer 80-ročnej tradícii a náš časopis zostane neodmysliteľ­ným zdrojom odborných informácií pre našich čitateľov.


doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
vedúci redaktor časopisu Farmaceutický obzor

 


Partneri