Prehľady a experimentálne práce

D. Meričko, J. Lehotay, J. Čižmárik: Vplyv zloženia mobilnej fázy na separáciu a termodynamické parametre enantioseparácie chirálnych sulfoxidov pri použití chirálnej stacionárnej fázy CHIROBIOTIC TAG         167
V. Jánošová, M. Sýkorová, O. Štroffeková,  E. Havránek: Stanovenie obsahu vybraných prvkov vo výživovom doplnku rádionuklidovou röntgenofluorescenčnou analýzou         177

 

Personálie

Jozef Čižmárik: Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. – 70-ročný         182

Správy

Jozef Čižmárik: 55. výročie založenia Slovenskej farmaceutickej spoločnosti         184
M. Fulmeková, L. Černušková: XXXIV. lekárnické dni v Novom Smokovci         186

Súhrny prednášok a posterov

XXXIV. lekárnické dni - Respiračné ochorenia         188

Content

Reviews and articles

D. Meričko, J. Lehotay, J. Čižmárik: The influence of mobile phase composition on separation and thermodynamic study of enantioseparation of chiral sulfoxides using chirobiotic tag chiral stationary phase          167
V. Jánošová, M. Sýkorová, O. Štroffeková,  E. Havránek: Determination of selected elements in dietary supplement by x-ray fluorescence analysis         177

Personalities

Jozef Čižmárik: Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. – 70th anniversary         182

News