Široká interdisciplinárna komu­nita si 9. mája t. r. pripomenula 70. narodeniny významného vy­sokoškolského pedagóga, vedec­kého pracovníka a organizátora prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc.

Jubilant je rodákom z Košickej Novej Vsi. Po skon­čení základ­ného vzdelania, študoval v rokoch 1953 – 1957 na Strednej priemyselnej škole chemickej vo Svite. Po maturite v rokoch 1957 – 1962 študoval na Farmaceutic­kej fakulte Univerzity Komenského (FaFUK) v Bra­tislave. V rokoch 1962 – 1964 absolvoval základnú vojenskú službu.

V roku 1964 sa stal asistentom na Katedre anorganic­kej a organickej chémie FaFUK, kde sa začal špecializo­vať na vedný odbor anorganická chémia. V roku 1967 na základe úspešného rigorózneho konania a obhajoby práce: Izolácia mukopolysacharidov a ich štúdium pomocou rádioizotopov, získal akademickú hodnosť RNDr. Na FaFUK pracoval do roku 1971.

V tom istom roku sa stáva odborným asistentom Katedry anorganickej chémie Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej a na tejto fakulte v roku 1973 obhájil dizertačnú prácu: Spektrál­ne a magnetické vlastnosti halogénoacetátomeďnatých komplexov a stal sa kandidátom chemických vied.

V roku 1989 na základe habilitačného konania a obhajoby práce: Fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti karboxylátomeďnatých komplexov, získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta.

V roku 1988 obhájil doktorskú dizertačnú prácu: Fyzikálno-chemické a biochemické vlastnosti karboxylátomeďnatých komplexných zlúčenín a ich uplatnenie v humánnej medicíne, na základe ktorej získal vedeckú hodnosť doktora chemických vied.

V roku 1993 bol prezidentom republiky menovaný profesorom anorganickej chémie.

V rokoch 1968 – 1971, 1976 – 1977 pôsobil na Univerzite Helsinki vo Fínsku, v rokoch 1983 – 1984 na Univerzite Steerbroote v Kanade a v rokoch 1985, 1991 – 1992 a od roku 1993 pravidelne každý rok pôsobil 3 mesiace na Univerzite York v Toronte, Kanade. Okrem toho pôsobil na univerzitách v Ja­ponsku, Indii a pravidelné pobyty absolvoval na ďalších 44 univerzitách.

V rokoch 1994-2002 bol vedúcim Katedry anorganic­kej chémie FCHPT STU a v rokoch 2006 – 2008 vedúci Katedry chémie a biochémie na Fakulte prírodných a humanitných vied Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre farmaceutickej chémie FaFUK v Bratislave.

V pedagogickej oblasti pôsobí ako kvalifikovaný vysokoškolský učiteľ anorganickej a bioanorganickej chémie v ktorých vychoval desiatky diplomantov a doktorandov.

Je spoluautorom úspešnej vysokoškolskej učebnice: Všeobecná a anorganická chémia a 54 vedeckých monografií, ktoré boli publikované v zahraniční.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa orientoval najmä na štúdium koordinačných zlúčenín medi a zinku so zameraním na ich projekciu, prípravu, izoláciu, iden­tifikáciu, štúdium fyzikálno-chemických vlastností, biologických a farmakologických účinkov. Špecifickú pozornosť v ňom venoval najmä štúdiu vzťahu medzi ich chemickou štruktúrou, fyzikálno-chemickými vlastnosťami a biologickou aktivitou.

Výsledky týchto jeho prác prispeli k definovaniu vzťahu medzi vzájomným vplyvom ligandov a oxido-redukčnými vlastnosťami dvojmocnej medi v kom­plexoch, určeniu závislosti medzi dĺžkou väzieb medzi meďou a ligandami, distorznej izomérie medi, plasti­city koordinačného polyedra, kvantovochemických aspektov pri riešení elektrónovej štruktúry, reaktivity a elektrónovolubility medi v komplexoch a stereo­chemických aspektov medi v redoxných procesoch.

Od roku 1985 sa systematicky v spolupráci s prof. C. E. Hollowayom (Kanada) podieľal na spracovaní a klasifikovaní obrovského množstva kryštalických a štruktúrnych údajov koordinačných a organokovových, zlúčenín majúcich vzťah k bio­systémom. Z týchto oblastí je autorom, alebo spolu­autorom 289 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 11 patentov a ďalších vyše 220 prác publikova­ných v zborníkoch konferencií doma a v zahraničí. Na konferenciách doma, ale najmä v zahraničí odpredná­šal viac ako 120 prednášok.

Patrí medzi najcitovanejších našich chemikov. V SCI má viac ako 3000 ohlasov.

V organizátorskej oblasti okrem celého radu funkcií na úrovni fakulty a univerzity, bol v rokoch 1994 – 1998 podpredsedom Akreditačnej komisie Vlády SR, vyše 10 rokov je predseda celoštátnej komisie pre udeľo­vanie vedeckých hodností doktora vied v odbore anorganická chémia, ďalej je v komisii pre udeľovanie hodnosti PhD., členom viacerých vedeckých rád univerzít na Slovensku, členom viacerých edičných rád zahraničných vedeckých periodík a od roku 2000 je predsedom organizačného výboru pre usporiadanie medzinárodných konferencií v koordinačnej a bio­anorganickej chémie ICCC konferencií v Smole­niciach.

Za svoju doterajšiu všestrannú prácu a výsledky sa stal v roku 1977 Členom korešpondentom Fínskej chemickej spoločnosti za významný prínos do rozvoja koordinačnej chémie vo Fínsku, v roku 1995 mu bola Univerzitou vo Wroclavi udelená Strieborná medaila, v roku 1997 mu bola udelená medaila FaFUK, v roku 2003 Pamätná medaila Slovenskej chemickej spoloč­nosti, v rokoch 2003 a 2006 získal prémiu Literárneho fondu SR za významný ohlas v SCI a v roku 2007 mu za významnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu vo farmácii, bola udelená Weberová cena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS).

Okrem toho v roku 2003 sa stal nositeľom ocenenia: Vedec roka 2002, v roku 2006 mu bola udelená Cena Juraja Hronca, ktorú udeľuje Matica Slovenská, od roku 2004 je Čestným členom Slovenskej farmaceutic­kej spoločnosti a Čestným členom Americkej chemickej spoločnosti.

Doteraz je prvým a jediným slovenským vedeckým pracovníkom, ktorého Univerzita Cambrigde (Veľká Británia) navrhla a zapísala do Svetovej encyklopédie ako Vedecká osobnosť roka.

Zovšeobecňujúc možno povedať, že jubilant prešiel pozoruhodným osobným, vedeckým a i pedagogickým vývojom na základe ktorého ho právom možno zaradiť medzi zakladateľov bioanorganickej chémie v Česko­slovensku a zakladateľa tohto odboru na Slovensku. V týchto odboroch vychoval mladú generáciu vedec­kých pracovníkov. Patrí medzi tých odborníkov, ktorí realizovali výraznú prezentáciu slovenskej vedy v za­hraničí.

Vážený pán profesor, pri príležitosti Vášho životného jubilea mi dovoľte menom farmaceutickej a chemickej komunity, ale i v mene svojom Vám zablahoželať a popriať predovšetkým pevné zdravie, pohodu a ra­dosť z doteraz realizovanej práce.

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.