Dňa 23. 5. 2008 sa na akademickej pôde Farmaceutic­kej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bra­tislave uskutočnil slávnostný seminár usporiadaný pri príležitosti 55. výročia založenia Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS).

Seminár otvoril, moderoval a hlavný príspevok: „Vývoj SFS a jej perspektívy”, predniesol prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident SFS.

V úvode svojho vystúpenia vyzdvihol historický význam 16. 5. 1953, kedy sa v Bratislave kreovala požiadavka vytvorenia Slovenskej odbočky Farmaceutickej sekcie v Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňe, ktorá mala sídlo a orgány v Prahe a ocenil úlohu a prácu, ktorú v tejto súvislosti zohral Dr. PhMr. Ladislav Zathurecký, vtedajší prodekan FaF. V ďalšej časti pripomenul 18. 3. 1969, kedy sa z tejto slovenskej odbočky kreovala Slovenská far­maceutická spoločnosť ako súčasť už Československej farmaceutickej spoločnosti. Konštatoval, že v tomto roku sa vytvorili prvé sekcie a spolky. V tomto procese vznikla Sekcia farmaceutic­kej chémie, ktorá sústredila odborníkov zaoberajúcich sa projekciou, prípravou, izoláciou a identifikáciou chemických liečiv so základným zameraním na štú­dium vzťahu medzi chemickou štruktúrou fyzikálno-chemickými vlast­nosťami a biologickým účinkom. Počas svojej doterajšej činnosti usporiadala už 36 konferencií: Syntéza a analýza liečiv a 22 sympózií: Syntéza sa analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie, ktoré sa spájajú s medzinárodným chemickým veľtrhom Incheba. Okrem toho to boli stovky pracovných dní s prednáškami popredných domácich a zahraničných vedeckých pracovníkov.

V úzkej nadväznosti na túto sekciu bola súčasne vytvorená Sekcia farmaceutickej analýzy SFS, ktorá sa zamerala na ilustrovanie pokroku dosiahnutého pri uvádzaní moderných fyzikálno-chemických, analytic­kých a separačných metód do procesu tvorby liekopisov, kódexov, záväzných noriem zakotvujúcich požiadavky kvality a kontroly liečiv a liekov. Táto sekcia sa permanentne podieľala aj na organizovaní hlavných akcií sekcie farmaceutickej chémie.

Treťou sekciou založenou v roku 1969 bola Sekcia technologická, ktorá sprostredkováva poznatky z oblasti projekcie a formulácie liekových foriem. Táto sekcia doteraz zorganizovala z tejto oblasti 33 tech­nologických dní, ktoré sa tešia záujmu širokej odbornej farmaceutickej komunity.

V roku 1969 vznikli Spolky farmaceutov v Bratislave, Martine a v Košiciach. Neskoršie v roku 1977 vznikli Spolky farmaceutov v Banskej Bystrici, Michalovciach a v Západoslovenskom kraji. Tieto pracujú na regionálnom princípe. V roku 2000 bol Spolok farmaceutov Západoslovenského kraja zlúčený so Spolkom farmaceutov v Bratislave. Všetky spolky pravidelne usporiadávajú pracovné dni, sympóziá a podieľajú sa i na programe s zjazdov SFS. Najaktív­nejší je Spolok farmaceutov v Bratislave, ktorý doteraz zorganizoval 30 ročníkov sympózií o nových liekoch, na ktorých sa významnou mierou podieľali aj členovia so Slovenskej farmakologickej a lekárskej spoločnosti.

V roku 1970 bola založená Sekcia lekárnická, ktorá pre svoj široký odborný profil má i najväčšiu členskú základňu. Táto sekcia doteraz organizovala hlavne 33 ročníkov lekárnických dní, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie podujatia SFS. V ďalšom období vývoja SFS bola pozornosť venovaná roku 1985, kedy bola založená Sekcia dejín farmácie, ktorej členovia sa podieľajú na odstraňovaní „bielych” miest v našej histórii, ktorá sa začína analyzovať z pozícií kritérií a metód farmaceutickej históriografie. Členovia tejto sekcie sa podieľali na organizovaní Weberových dní a doteraz na 12 sympóziách z dejín farmácie.

Vo vývoji SFS je ďalej dôležitý rok 1989, kedy vznikla Sekcia klinickej farmácie, ktorej členovia sa doteraz podieľali na príprave 16 sympózií klinickej farmácie, ktoré riešili aktuálne problémy štúdia monitorovania pôsobenia liečiv v terapeutickej praxi.

V roku 1993 vznikla Sekcia homeopatických liekov, ktorá sa venuje najmä organizovaniu školení na dosiahnutí kvalifikácie v tejto alternatívnej oblasti medicíny.

Od roku 1995 pracuje v rámci SFS aj Sekcia prírod­ných liečiv, ktorá sústreďuje a sprostredkováva poznatky zo štúdia obsahových látok liečivých rastlín a ich farmakologických účinkov. Táto sekcia doteraz zorganizovala 12 pracovných dní. Okrem toho originálne výsledky jej členovia sprostredkovávajú v rámci konferencií venovaných syntéze a analýze liečiv.

Dôležitým medzníkom vo vývoji bol rok 1993, kedy federálna Československá farmaceutická spoločnosť sa rozdelila na dve samostatné spoločnosti a to Českú farmaceutickú spoločnosť so sídlom v Prahe a Sloven­ská farmaceutická spoločnosť so sídlom v Bratislave.

V ďalšej časti seminára boli slávnostne odovzdané ocenenia SFS a SLS. Čestné členstvo SFS bolo udelené prof. Ing. Milanovi Remkovi, DrSc., Weberova cena SFS prof. Ing. Dr. Drs.h.c. Danielovi Bellušovi, RNDr. Richardovi Kvetňanskému, DrSc., prof. RNDr. Mila­novi Melníkovi, DrSc., prof. RNDr. Liborovi Ebrin­gerovi, DrSc., prof. RNDr. Mikulášovi Pšenákovi, CSc. a Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu bola udelená

doc. RNDr. Márii Blahovej, CSc. a RNDr. Júliusovi Godálovi.

Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti bolo udelené prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD.

Osobitná časť seminára bola venovaná príhovorom členov a hostí SFS.

V tejto časti dekan FaFUK udelil Pamätnú medailu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Slovenskej farmaceutickej spoločnosti za významný podiel na rozvoji farmácie a farmaceutických vied na Slovensku a za mnohoročnú príkladnú spoluprácu s fakultou.

Veľkej pozornosti sa tešilo vystúpenie podpredsedu výboru Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS), ktorý konštatoval dobré tradičné personálne prepojenie chemikov a farmaceutov a fakt, že SFS a SCHS sú členmi AS CHFS. V pozdravnom prívete zaželal predstaviteľom a členom SFS veľa invencie v rozvíjaní činnosti. Vyslovil presvedčenie, že spolupráca oboch spoločností bude nielen pokračovať na takej úrovni ako doposiaľ, ale že sa nájdu aj oblasti, v ktorých bude táto spolupráca akcelerovať.

V ďalšej časti programu doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., predsedníčka Sekcie lekárnickej informovala o špecifických aspektoch práce tejto sekcie.

V závere prezident SFS srdečne poďakoval všetkým bývalým a súčasným členom za ich vykonanú prácu, ktorá predstavuje značný podiel v procese nielen tvorby nových poznatkov vo farmaceutických vedách, ale hlavne v ich transformácii z vedecko-výskumných laboratórií, kliník alebo farmaceutických firiem do širokej farmaceutickej praxe najmä do farmaceutickej starostlivosti. Vyslovil presvedčenie, že členovia SFS budú v tomto procese pokračovať i naďalej. Touto cestou sledujeme strategický cieľ, ktorý spočíva v úlohe zabezpečiť pre populáciu na našej zemeguli účinné, kvalitné a bezpečné liečivá a lieky, ktoré prispejú k vyššej kvalite života.

V súčasnom období má SFS okolo 650 aktívnych členov a od roku 2004 ju riadi výbor v tomto zložení:

  • Prezident: Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,
  • viceprezidentky: PharmDr. Katarína Bauerová, CSc. a RNDr. Mária Mušková, CSc.,
  • vedecký sekretár a predseda sekcie prírodných. liečiv: Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.,
  • členovia výboru: RNDr. Anton Bartunek (predseda Sekcie dejín farmácie), PharmDr. Danica Bošanská (predsedníčka Spolku farmaceutov, Košice), Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., (predsedníčka Sekcie lekárnickej), PharmDr. Tatiana Geročová, PhD., (revízorka), Mgr. Monika Kyselicová (predsedníčka Sekcie homeopatických liekov), PharmDr. Lívia Magulová, PhD., (predsedníčka Sekcie klinickej farmácie), Doc. RNDr. Ľudovít Martinec, CSc. (predseda Sekcie farmaceutickej analýzy), PharmDr. Desana Matúšová, PhD., (predsedníčka Sekcie technologickej), RNDr. Božena Porjandová (predsedníčka Spolku farmaceutov, Prešov), Mgr. Zuzana Reinprechtová (predsedníčka Spolku farmaceutov, Banská Bystrica), doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD., (predsedníčka Sekcie far­maceutickej chémie) a RNDr. Roman Smieško (predseda Spolku farmaceutov, Martin).

Do súčasného obdobia udelila najvyššie ocenenie diplom a titul Čestný člen SFS 135 významným odborníkom z farmaceutických, chemických a lekár­skych vied.

Druhé najvyššie ocenenie, Weberovu cenu SFS, doteraz získalo 71 laureátov, Medailu PhDr. Vladimíra Jána Žuffu získalo doteraz 137 odborníkov a Medaila PhMr. Jána Halašu bola udelená 6 osobnostiam.

SFS sa v perspektívnom období zameria najmä na zvýšenie svojej spolupráce s FIP, EUPFES, Českou farmaceutickou spoločnosťou a s Asociáciou slo­venských chemických a farmaceutických spoločností, na zvýšenie počtu členov, najmä z radov mladších vedec­kých pracovníkov, na skvalitnenie informova-nosti svojej členskej základne a v roku 2009 na zorganizovanie VIII. zjazdu SFS.


J. Čižmárik
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava