V dobe, keď sa Vám dostáva do rúk toto číslo Farmaceutického obzoru žijeme v znamení význam­ného jubilea,  nášho  kolegu, vysokoškolského učiteľa a vedca, popredného predstaviteľa slovenskej farmakológie a farmácie, profesora MUDr. Pavla  Šveca, DrSc. Pri tejto príležitosti si chceme my kolegovia z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK  pripomenúť jeho život a prácu, chceme mu vzdať úctu a hold jeho rozsiahlemu dielu.

Profesor Švec sa narodil dňa 30. 8. 1940 v Bratislave v rodine profesora MUDr. Františka Šveca, DrSc. – popredného čs. farmakológa a zakladateľa samostat­ného farmaceutického štúdia na Slovensku ako jeden z jeho troch synov. Gymnaziálne štúdium absolvoval  v Bratislave a uzavrel ho maturitou v roku 1957. Medicínu vyštudoval na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity, kde bol promovaný v roku 1963. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil na ašpirantúru z farmakológie na Farmakologickom ústave ČSAV v Prahe. Po obhajobe nastúpil ako vedecký pracovník na Farmakologický ústav ČSAV – pracovisko v Bratislave (neskôr Farmakologický ústav SAV). V roku 1969 odchádza na študijný pobyt  na University College do Londýna. Po návrate v roku 1971 nastupuje ako vedecký pracovník na Vedecko-výskumný ústav FaF, neskôr prešiel na Katedru farmakológie a toxi­kológie, kde pôsobil ako vedúci katedry a dodnes je jej platným členom. V roku 1984 bol vymenovaný za docenta, v roku 1992 za profesora a v r. 1993 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal vedeckú hodnosť DrSc.

Dve funkčné obdobia (1994 – 2000) pôsobil vo funkcii dekana Farmaceutickej fakulty. Jednoznačne treba povedať, že prof. Švec sa významne podieľal na rozvoji, modernizácii výučby farmakológie na Farmaceutickej fakulte, ale aj na rozvoji fakulty ako takej.

Rozsiahle skúsenosti a vedomosti ochotne a rád odovzdával a odovzdáva svojim spolupracovníkom, kolegom, doktorandom a študentom.  Je nielen známy, ale aj  vysoko uznávaný odborník vo farmaceutickom teréne. Často prednáša na seminároch v rámci spolkov lekárov a farmaceutov alebo podujatí organizovaných regionálnymi lekárnickými komorami. Je pravidelným prednášateľom a skúšajúcim frekventantov atestačných kurzov. Aj keď 70 rokov je určitým medzníkom v profesijnom živote, treba podotknúť, že prof. Švec má pred sebou mnoho plánov. Dnes, keď sa zamýšľame nad prácou prof. Šveca, prichodí sa mu v mene všetkých poďakovať. V mene tých, s ktorými spolupracoval a spolupracuje, ktorým odovzdal kus seba, ktorých potešil, tých, ktorým ukázal cestu k naplneniu cieľa, ktorým otvoril nekonečnú knihu farmakológie. Dnes sa teší z ich úspechov, napredovaní.

Vážený pán profesor, k Tvojej sedemdesiatke Ti srdečne blahoželáme my Tvoji spolupracovníci z Katedry farmakológie a toxikológie, všetci Ti želáme dobré zdravie, stále pracovné nadšenie, pohodu v osob­nom živote.

Ad multos annos

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.


Partneri