• M. Kuželová, L. Repická, E. Ondriašová, B. Kovácsová, J. Mazag, T. Foltánová
  • Je včasná liečba pacientov so zriedkavými ochoreniami v Slovenskej republike reálne dostupná?
  • Farm Obz, 79, 2010, 8, s. 223-227

Výskum a vývoj liekov na liečbu zriedkavo sa vyskytujúcich ochorení sa stali prioritou zdravotníckych a výskumných programov viacerých členských štátov Európskej únie (EÚ). Práca pojednáva o reálnej dostupnosti liekov na zriedkavé ochorenia v Slovenskej republike (SR). Cieľom bolo zistiť, ktoré z liekov registrovaných v EÚ na zriedkavé ochorenia boli kategorizované a teda reálne dostupné v SR. Následne sme získané údaje analyzovali z hľadiska indikácií, ATC klasifikácie a rýchlosti kategorizačného procesu. V EÚ bolo k 1. 1. 2010 registrovaných 59 liekov na liečbu zriedkavých ochorení. Najviac liekov na zriedkavé ochorenia bolo registrovaných v ATC skupinách L - antineoplastiká a imunomodulátory – 27 (45,7 %) a A - tráviaci trakt a metabolizmus – 12 (20,3 %). V Slovenskej republike bolo k uvedenému dátumu kategorizovaných 24 liekov na zriedkavé ochorenia, čo predstavuje 40,7 % všetkých registrova­ných liekov v EÚ na zriedkavé ochorenia, ktoré sú určené predovšetkým pre onkologických pacientov – 9 (37,5 %) liekov a pacientom so zriedkavými tráviacimi a metabolickými ochoreniami – 6 (25 %) liekov. Všetky kategorizované lieky mali 100% úhradu zdravotnou poisťovňou. Do 12 mesiacov od registrácie bolo v SR kategorizovaných 8 liekov na zriedkavé ochorenia. Ostávajúcich 16 liekov na zriedkavé ochorenia zaostávalo o 1 – 38 mesiacov. Výsledky práce poukazujú na pozitíva liekovej politiky v SR z hľadiska úhrady liekov na liečbu zriedkavých ochorení, na druhej strane na problémy s včasnou dostupnosťou týchto liekov v SR.

Kľúčové slová: zriedkavé ochorenia – lieky na liečbu zriedkavých ochorení – registrácia liekov – kategorizácia liekov


Úvod

Zavedenie legislatívy o liekoch určených pre pacientov so zriedkavými ochoreniami do praxe v EÚ v roku 2000 predstavuje veľkú nádej pre približne 30 miliónov Európanov (1) a samozrejme aj pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí trpia ochoreniami s prevalenciou nižšou ako 5 chorých na 10 000 obyvateľov. Európska legislatíva je zhrnutá v nariadení (ES) č. 141/2000 (2,3) a nariadení komisie (ES) č. 847/2000 (4) a priamo platí v každom členskom štáte EÚ. Najdôležitejšou podstatou tejto legislatívy je podpora a stimulácia vývoja liekov pre pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami, ktorý by sa ináč najmä z finančných dôvodov neuskutočnil (5). Možnosť získať po registrácii dlhodobé výlučné postavenie na trhu (market exkluzivita) na obdobie 10 rokov je najvýznamnejším stimulom pre výrobcov liekov. Ďalšími dôležitými stimulmi pri vývoji liekov na zriedkavé ochorenia sú možnosť požiadať o kva­lifikovanú bezplatnú asistenciu v EMA (Európska lieková agentúra) ako aj zníženie poplatkov za registračný proces (6,7).

Európska legislatíva zaoberajúca sa liekmi na liečbu zriedkavých ochorení, by nebola účinná, ak by sa tieto lieky nedostali k pacientom (8). Skutočná dostupnosť pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami k uvedeným liekom závisí do značnej miery od jednotlivých členských štátov. Úroveň liečby tejto skupiny ochorení v každej z vyspelých európskych krajín závisí od priorít v liekovej politike, tvorby cien liekov a výšky úhrady za lieky (9). Lieková politika by mala byť orientovaná tak, aby zabezpečila aj občanom so zriedkavo sa vyskytujúcimi chorobami dostupnosť kvalitných, účinných a bezpečných liekov (10, 11). Prieskum EURORDIS (najväčšia organizácia pacientov so zriedkavými ochoreniami v Európe), ktorý sa týkal reálnej dostupnosti zaregistrovaných liekov na zried­kavé ochorenia, odhalil značné rozdiely v dostupnosti liekov na zriedkavé ochorenia medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Taktiež ukázal, že ceny jednotlivých liekov na zriedkavé ochorenia sa medzi susediacimi členskými štátmi Európskej únie líšia mnohokrát až trojnásobne. V niektorých členských štátoch EÚ sa pacienti neliečia liekmi tejto skupiny aj preto, že tieto nie sú dostatočne hradené (12). V Slo­venskej republike sa doteraz neuskutočnil prieskum ohľadne reálnej dostupnosti liekov na zriedkavé ochorenia, ktorý bol cieľom tejto práce.

Metóda

Zoznam liekov na liečbu zriedkavých ochorení registrovaných v EÚ s dátumami registrácie sme získali z internetovej stránky Európskej liekovej agentúry (EMA) (7). Sunitinib (SUTENT) nebol zahrnutý do našej analýzy, pretože bol na žiadosť držiteľa rozhodnutia o registrácii vyradený z registra liekov na zriedkavé ochorenia.

Údaje o kategorizácii týchto liekov v SR sme získali z kategorizačných zoznamov, vydávaných štvrťročne Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú dostupné aj na internete (http://www.health.gov.sk/). Zaznamenávali sme názvy liekov a liečiv, ATC kódy a presné dátumy kategorizácie v SR, ktoré vyjadrujú dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia pre pacientov. Spracovali sme údaje z obdobia od mája 2004, kedy SR vstúpila do EÚ, do 1. januára 2010. U jednotlivých liekov na zriedkavé ochorenia sme zaznamenávali všetky liekové formy a sily, avšak lieky sme započítali do spracovávaných údajov len raz.

Ďalšími vyhľadávanými údajmi boli terapeutické indikácie, ktoré sme získali z internetového portálu pre zriedkavé ochorenia ORPHANET (13). Údaje boli vyhodnocované na základe:

1.    zaradenia (lieky na zriedkavé ochorenia boli rozdele­né do dvoch skupín: registrované a kategorizo­vané),
2.    ATC kódu (lieky na zriedkavé ochorenia boli rozde­lené do jednotlivých ATC skupín),
3.    dátumu registrácie a kategorizácie – údaje sme analyzovali z hľadiska:
a)    rokov, v ktorých boli jednotlivé lieky na zriedkavé ochorenia registrované a kategorizované,
b)    obdobia (mesiace), ktoré uplynulo od registrácie liekov na zriedkavé ochorenia v EÚ po ich kategorizáciu v SR.

Z dátumu registrácie a kategorizácie liekov na zriedkavé ochorenia v SR sme vypočítali zaostávanie kategorizácie za registráciou v mesiacoch. Za včasnú kategorizáciu liekov určených na liečbu zriedkavých ochorení sme považovali kategorizovanie do 12 me­siacov.

Výsledky a diskusia

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004, nadobudlo platnosť nariadenie (ES) 141/2000 o liekoch na ojedinelé ochorenia (2,7), z kto­rého vyplýva, že registrácia všetkých liekov na liečbu zriedkavých ochorení je automaticky platná v SR. Zavedenie lieku na trh si však riadi každý členský štát osobitne. V SR je liek dostupný na trhu až po kategorizácii t.j. udelení stupňa úhrady zdravotnou poisťovňou (1, 9).

K 1. 1. 2010 bolo v EÚ celkovo zaregistrovaných 59 liekov na zriedkavé ochorenia pre 45 indikácií; 45,8 % všetkých registrovaných liekov na zriedkavé ochorenia je určených na liečbu zriedkavo sa vyskytujúcich onkologických ochorení, 20,3 % na liečbu zriedkavých ochorení postihujúcich tráviaci trakt a metabolizmus, 11,8 % na liečbu ojedinelých ochorení centrálnej nervovej sústavy, 8,5 % liekov na liečbu kardio­vaskulárnych chorôb. Na liečbu ochorení postihujúcich krv a krvotvorné orgány, hormonálnych porúch a rôznych iných nezaradených ochorení je registro­vaných pre každú skupinu 3,4 % všetkých liekov na zriedkavé ochorenia a 1,7 % liekov je určených na liečbu ochorení urogenitálneho traktu, porúch týkajúcich sa pohlavných hormónov a zriedkavých infekčných chorôb. Celkový počet registrovaných liekov na zriedkavé ochorenia je porovnateľný s poč­tom liekov v USA, kde po siedmich rokoch bolo registrovaných 42 liekov na zriedkavé ochorenia. To dokazuje rovnaké tempo a úspešnosť legislatívy v Európe v porovnaní s USA (1, 5, 9).

Ako zdôrazňujú niektoré práce, pri kategorizácii liekov na liečbu zriedkavých ochorení nie je možné vždy vychádzať z ekonomických kritérií. Je potrebné prihliadať aj na starostlivé posúdenie očakávaného dlhodobého klinického prospechu. Aj napriek prijatej európskej legislatíve, reálny prístup pacientov so zriedkavými ochoreniami je v jednotlivých členských štátoch únie rozdielny (2, 3).

K 1. 1. 2010 bolo v Slovenskej republike kategori­zovaných 24 liekov na zriedkavé ochorenia, čo pred­stavuje 40,7 % z registrovaných liekov na zriedkavé ochorenia. Všetky, s výnimkou rufinamidu (Ino­velon), sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. Doplatok pacienta pre INOVELON, je skôr symbolický (0,67 – 0,89 €) a závisí od sily a veľkosti balenia. Na jednej strane sú lieky na zriedkavé ochorenia v SR 100% hradené, na druhej strane ani polovica registrovaných liekov na zriedkavé ochorenia nie je pre pacientov so zriedkavými ochoreniami v SR okamžite a priamo dostupná. Tento fakt môže poukazovať na neatraktívne a nie úplne vyhovujúce podmienky v slovenskom zdravotníctve, ale aj na nezáujem farma­ceutických firiem o možnosť požiadať o kategorizáciu zaregistrovaných liekov pre liečbu zriedkavých ochorení v SR. Nedostatočná dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia nie je len slovenským fenoménom a problémom, podobné výsledky priniesli aj priesku­my, ktorý uskutočnil EURORDIS. V týchto priesku­moch sa sledovala včasná dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia, podobne ako v našej práci, po jednom roku od registrácie v EÚ (12).

V našej práci sme zaznamenali pozitívny rastúci trend počtu kategorizovaných liekov na liečbu zriedkavých ochorení (graf 1). Ani v roku 2010 však počet kategorizovaných liekov v SR nedosiahol 50 %. Následne sme zistili, že k 1. 1. 2010 je 37,5 % katego­rizovaných liekov na zriedkavé ochorenia určených na liečbu onkologických ochorení, 25 % na liečbu ochorení tráviaceho traktu a porúch metabolizmu, skupiny B, C a H sú zastúpené 8,3 percentami kategorizovaných liekov a v každej zo skupín G, N a V bolo kategorizovaných 4,2 % liekov. Tabuľka 1 vyjadruje pomer kategorizovaných liekov na zriedkavé ocho­renia v SR k registrovaným liekom na zriedkavé ochorenia v EÚ v jednotlivých ATC skupinách.

Po spracovaní dátumov registrácie a kategorizácie liekov na zriedkavé ochorenia sme zistili, že všetky lieky, v rámci jednotlivých ATC skupín, zaostávajú v dostupnosti pre pacientov so zriedkavými ochoreniami v SR o viac ako rok (graf 2). Z celkovo 24 liekov na zriedkavé ochorenia dostupných v SR, zaostáva s kategorizáciou 15 liekov v priemere 14 mesiacov. Ako je zrejmé z grafu 3, mnohé z nich vysoko prevyšujú 12 mesiacov. 12 mesačný limit pre kategorizáciu liekov od ich registrácie splnilo 8 liekov na zriedkavé ochorenia.

 

Výsledky našej analýzy ukázali, že v SR sa zvyšuje reálna dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia a ich úhrada je aj napriek tomu, že patria k najdrahším liekom, 100 percentná. Včasný prístup k týmto liekom môže pacientom s niektorými vzácnymi ochoreniami významne zlepšiť kvalitu života (15). Pre úplné zmapovanie situácie v tejto oblasti bude ale potrebné v našej ďalšej práci zistiť reálny počet pacientov s jednotlivými zriedkavými ochoreniami v SR, ako aj skutočnú spotrebu týchto liekov v SR.

Záver

Analýzou dostupnosti liekov na zriedkavé ochorenia sme sa snažili priblížiť situáciu liečby zriedkavých ochorení v Slovenskej republike a upriamiť pozornosť na nevyhnutnosť riešenia tejto otázky. Za pozitívum považujeme predovšetkým 100% podiel zdravot­ných poisťovní na liečbe týchto život ohrozujúcich, ale aj finančne náročných ochorení. Na druhej strane aj napriek snahám regulačných autorít, jednou z rezerv je práve oneskorená dostupnosť liekov na liečbu zriedkavých ochorení. Keďže podobná analýza nebola v Slovenskej republike doteraz uskutočnená, pred­pokladáme, že by mohla byť prínosom k riešeniu problému terapie pacientov so zriedkavo sa vysky­tujúcimi ochoreniami.

LITERATÚRA

1.    BUTLEN-DUCUING, F., RIVIERE, F., AARUM, S., LLINARES-GARCIA, J.: European Medicines Agency support mechanisms fostering orphan drug development. Drug News Perspect, 23, 2010, č.1, s. 71 – 81.
2.    Regulation (EC) No 141/2000 of the European parliament and of the council. Off J Eur Commun, 43, 2000, L18, s. 1 – 5.
3.    SHAH, R. R.: The latest orphan drug designations and the Commission Communication on regulation (EC) 141/2000. J. Commercial Biotech, 11, 2005, č. 3, s. 228 –238.
4.    Commission regulation (EC) No 847/2000, Off J Eur Commun, 43, 2000, L103, s. 5 – 8.
5.    DEAR J W., LILITKARNTAKUL P., WEBB D. J.: Are rare diseases still orphans or happily adopted? The challenges of developing and using orphan medicinal products Br J Clin Pharmacol, 62, 2006, č. 3, s. 264 – 271.
6.    ENZMANN, H., LÜTZ, J.: European incentives for orphan medicinal products. Bundesgesundheitsblatt Gesundheits­forschung Gesundheitsschutz, 51, 2008, č. 5, s. 500 – 508.
7.    EMA – Londýn, Veľká Británia: http://www.ema.europa.eu
8.    ANONYMUS: Drugs for rare diseases: mixed assessment in Europe. Prescrire Int, 16, 2007, č. 87, s. 36 – 42.
9.    HAFFNER, M.E., TORRENT-FARNELL. J., MAHER, P.D.: Does orphan drug legislation really answer the needs of patients? Lancet, 371, 2008, č. 9629, s. 2041 – 2044.
10.    DENIS, A., MERGAERT, L., FOSTIER, C., CLEEMPUT, I., SIMOENS, S.: Orphan diseases and orphan medicines: a Belgian and European study. J Pharm Belg, 2009, č. 4, s. 131 – 137.
11.    HEEMSTRA, H. E., DE VRUEH, R. L. WEELY, S., BÜLLER, H A., LEUFKENS, H.G.M.: Predictors of orphan drug approval in the European Union. Eur J Clin Pharmacol, 64, 2008, č. 5, s. 545 – 552.
12.    Eurordis: http://www.eurordis.org
13.    Orphanet: http://www.orpha.net
14.    KUŽELOVÁ, M., KUBÁČKOVÁ, K., PALÁGYI, M., ŠMÍD, M.: Nádej pre pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami – „orphan“ lieky. Čas Lék Čes, 145, 2006, č. 4, s. 296 – 300.
15.    SCHLANDER, M., BECK, M.: Expensive drugs for rare disorders: to treat or not to treat? The case of enzyme replacement therapy for mucopolysaccharidosis VI. Curr Med Res Opin, 25, 2009, č. 5, s. 1285 – 1293.

M. KUŽELOVÁ, L. REPICKÁ, E. ONDRIAŠOVÁ, B. KOVÁCSOVÁ, J. MAZAG, T. FOLTÁNOVÁ
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava,
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava

Summary

M. Kuželová, L. Repická, E. Ondriašová, B. Kovácsová, J. Mazag, T. Foltánová

HOW FAST CAN PATIENTS WITH RARE DISEASES REACH THEIR THERAPY IN THE SLOVAK REPUBLIC?

The research and development of the drugs for treating rarely occurring diseases with prevalence not more than 5 in 10 000 persons in the European Union (EU) – orphan drugs (OD) have become the priority of the medical and research programs of several EU Member States (1). The aim of this analysis was to identify the availability of OD in the Slovak Republic (SR). We analyzed data from period between May 2004, when SR joined EU, and December 2009. We used data from the European Medicines Agency website (list of authorized orphan drugs) and Slovak Ministry of Health website (categorization list). Further used data were ATC codes, date of authorization and date of implementation into the categorization list. Real availability of the OD was calculated as the difference between date of EU authorization and date of categorization in SR. Up to 1. 1. 2010, 59 OD were granted an EU marketing authorization. The most of the OD were authorized in ATC group L – 27 (45.7%) and group A – 12 (20.3%). In the same period, in SR 24 OD (40.7% of all OD) were categorized; most of them were from ATC group L – 9 (37.5%) and group A – 6 (25%). All OD in SR are 100% reimbursed. However only 8 OD were categorized 12 months after receiving EU authorization. The rest (16 OD) reach the Slovak market with average delay of 14 (1 – 38) months. Although the Slovak healthcare policy is friendly to OD and all OD have 100% reimbursement, less than 50% of OD
reached the market. Our analysis also highlighted that there are still limits in fast OD implementation into the categorization list and thus their real availability.
Key words: orphan drugs – rare diseases – marketing authorization – categorization list