Prehľady a experimentálne práce

Jozef KOLÁŘ: Programy pomoci pacientům v USA . . . . . . 39
Marcel JUSKO, Jana VERTFEINOVÁ, Tatiana STANKOVIČOVÁ: Vplyv veku na elektrickú aktivitu srdca u normotenzných a hypertenzných potkanov . .  45

 

Súhrny prednášok

XXV. sympózium: Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie, 24. septembra 2010, Bratislava . . .. . 51

Nové lieky

Juraj SÝKORA: DUODART® – prvá fi xná kombinácia dutasteridu a tamsulozínu na liečbu benígnej prostatickej hyperplázie . .. . 61
Garantovaný autodidaktický test . . .. 75

CONTENT

Reviews and articles

Jozef KOLÁŘ: Patient Assistance Programs in the U. S. A. . . .39
Marcel JUSKO, Jana VERTFEINOVÁ, Tatiana STANKOVIČOVÁ: The eff ect of age on electrical activity of heart in normotensive and hypertensive rats . . 45

New drugs

Juraj SÝKORA: DUODART® – fi rst fi x dose combination of dutasteride and tamsulosin for the treatment of benign prostatic hyperplasia . . . 61


Partneri