6/2011

Farmaceutický obzor 6/2011

Personálie
D. GRANČAI: K životnému jubileu prof. Dr. Ing. Jozefa TOMKA, DrSc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
D. TEKEĽOVÁ: K jubileu doc. DrPh. PhMr. Jaroslava KRESÁNKA, CSc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Prehľady a experimentálne práce
Milan NAGY, Peter TURČÁNI, Pavel MUČAJI: Rastliny a ich metabolity v prevencii a terapii náhlych cievnych mozgových príhod . . . . . . 157

Partneri