Farmaceutický obzor 12/2012 - obsah

Úvodník

Dana Farkašová: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave         299

Prehľady a experimentálne práce

Marek OBLOŽINSKÝ, Veronika KOVÁČIKOVÁ, Renáta KOLLÁROVÁ, Lýdia BEZÁKOVÁ, Katarína ŠIŠKOVÁ, Ingrid PAULIKOVÁ: Aktivita lipoxygenázy v kontexte metabolického syndrómu         301
Regina BEHULOVÁ, Nikoleta MARKUSOVÁ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Ľudský genóm – jeho rozpoznávanie na ceste k personalizovanej medicíne         306

Z dejín farmácie

Richard R. SENČEK: UNITA – farmaceutická firma z Topoľčian         310

Súhrny prednášok a posterov

XXXVIII. lekárnické dni a XXI. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, 13. – 15. 9. 2012, Bratislava         315

Content

Editorial

Dana Farkašová: 10. anniversary od  Slovak Medical University in Bratislava          299

Reviews and articles

Marek OBLOŽINSKÝ, Veronika KOVÁČIKOVÁ, Renáta KOLLÁROVÁ, Lýdia BEZÁKOVÁ, Katarína ŠIŠKOVÁ, Ingrid PAULIKOVÁ: Activity of lipoxygenase in context of metabolic syndrome          301
Regina BEHULOVÁ, Nikoleta MARKUSOVÁ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ: The human genome – the recognition on the way to personalized medicine          306

From history

Richard R. SENČEK: UNITA from Topoľčany          310