Obsah časopisu Farmaceutický obzor 3-4/2012

Úvodník

Významné výročie časopisu Farmaceutický obzor         39

Prehľady a experimentálne práce

Oľga ŠTROFFEKOVÁ, Szilvia CZIGLE, Daniel GRANČAI, Miroslava SÝKOROVÁ: Využitie RRFA pri hodnotení kvality životného prostredia pomocou stanovenia kontaminantov v rastlinách rodu Philadelphus         40
Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: ŠTÚDIUM LOKÁLNYCH ANESTETÍK. Časť: 198. Formulácia lokálneho anestetika pentakaíniumchloridu do hydrogélov na báze chitosanových polymérov         45
Ľubomír VALÍK,  Denisa LIPTÁKOVÁ, Alžbeta MEDVEĎOVÁ: Obsah probiotických baktérií L. acidophilus v kyslomliečnom výrobku na konci doby spotreby         49
Peter WEIBL, Danica FAČKOVCOVÁ:  Benígna hyperplázia prostaty a symptómy dolných močových ciest v súčasnosti. Pohľad na vzájomnú interakciu medzi pacientom, urológom a farmaceutom          54
Tünde AMBRUS, Jozef KOLÁŘ: Profesia lekárnika v minulosti a súčasnosti – 2. časť         62
Daniel GRANČAI, Vojtech VAĽKO, Emil ŠVAJDLENKA: Nepolárne látky v listoch Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.         67
Petra HERDOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: ŠTÚDIUM LOKÁLNÝCH ANESTETÍK. Časť: 199. Štúdium kinetiky uvoľňovania karbizokaíniumchloridu z hydrogélov         70

Personálie

Eva SEDLÁROVÁ:  Významné ocenenie profesora Milana Remka Americkou chemickou spoločnosťou         74

Content

Reviews and articles

Oľga ŠTROFFEKOVÁ, Szilvia CZIGLE, Daniel GRANČAI, Miroslava SÝKOROVÁ: The use of radionuclide X-ray fluorescence spectrometry in the analysis of environmental quality by means of contaminants quantification in plants of the genus Philadelphus L.         40
Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: STUDY OF LOCAL ANAESTHETICS. PART: 198. Formulation of local anaesthetic pentacainiumchloride into hydrogels on the basis of chitosan polymers         45
Ľubomír VALÍK,  Denisa LIPTÁKOVÁ, Alžbeta MEDVEĎOVÁ: Content of probiotic bacteria L. acidophilus in fermented milk determined at the end of the recommended „use by date“           49
Peter WEIBL, Danica FAČKOVCOVÁ:  Benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms – current state of knowledge. The view on the mutual interraction among patient, urologist and pharmacist         54
Tünde AMBRUS, Jozef KOLÁŘ: Pharmacist`s profession in the past and present – part 2         62
Daniel GRANČAI, Vojtech VAĽKO, Emil ŠVAJDLENKA: Nonpolar constituents of the leaves of Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.         67
Petra HERDOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: STUDY OF LOCAL ANAESTHETICS. PART: 199. Study of carbisocaine hydrochloride release kinetics from hydrogels          70


Partneri