Farmaceutický obzor 7-8/2012 - obsah

Úvodník

Magdaléna KUŽELOVÁ: Úvodník         131

Prehľady a experimentálne práce

Pôvodné vedecké práce

Martina BALÁŽOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Stanovenie hladín plazmatických lipidov vo vzťahu k identifikácii farmakoterapeutických problémov         132

Hlavná téma

Etela Janeková: Dyslipoproteinémie        137

 

Prehľadové články

Katarína DOBRUCKÁ: Súčasné trendy liečby dyslipidémií        139
Tomáš RAJTÍK, Adela ČOREJOVÁ, Adriana ADAMEOVÁ: Pleiotropné pôsobenie statínov        146
Viera KISSOVÁ: Výživa pri dyslipidémiách        150
Stanislava JANKYOVÁ, Tatiana FOLTÁNOVÁ: Podpora farmakoterapie dyslipidémií voľnopredajnými prípravkami        152

Farmakoterapeutické problémy

Tatiana FOLTÁNOVÁ, Stanislava JANKYOVÁ, Viktória MAŠLONKOVÁ, Ján LIETAVA: Nežiaduce účinky statínov – statínmi indukovaná myotoxicita        155
Magdaléna KUŽELOVÁ: Klinicky významné interakcie hypolipidemík        159
Mária GÖBÖOVÁ: Použitie hypolipidemík v gravidite a laktácii        164

Kazuistiky

Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová: Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov u pacientov s dyslipidémiami – kazuistiky        168
Katarína Dobrucká: Iatrogénne navodenie myopatie v súvislosti s chronickou liečbou fenofibrátom?        171

Lekárnici a dyslipidémie

Martina Balážová, Magdaléna Kuželová: Možnosti príspevku lekárnikov k prevencii a racionálnej farmakoterapii dyslipidémií        174

Súhrny prednášok a posterov

1. jarná konferencia klinickej farmácie. 20. 4. 2012, Bratislava. Od manažmentu farmakoterapie k manažmentu pacienta        178


 

Content

Editorial

Magdaléna KUŽELOVÁ: Editorial         131

Reviews and articles

Original scientific articles

Martina BALÁŽOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Determination of plasma lipids in a community pharmacy in relation to drug-related problems identification    132

Main topic

Etela Janeková: Dyslipoproteinemia        137

Review articles

Katarína DOBRUCKÁ: Current trends in treatment of dyslipidemia        139
Tomáš RAJTÍK, Adela ČOREJOVÁ, Adriana ADAMEOVÁ: Pleiotropic effects of statins        146
Viera KISSOVÁ: Diet and dyslipidemia        150
Stanislava JANKYOVÁ, Tatiana FOLTÁNOVÁ: The facilitation with OTC in pharmacotherapy of dyslipidaemias.        152

Drug-related problems

Tatiana FOLTÁNOVÁ, Stanislava JANKYOVÁ, Viktória MAŠLONKOVÁ, Ján LIETAVA: Adverse effects of statins – myotoxicity        155
Magdaléna KUŽELOVÁ: Clinically significant interactions of lipid-lowering drugs        159
Mária GÖBÖOVÁ: Use of lipid lowering drugs in pregnancy and lactation        164

Case reports

Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová: Identification and management of problems related to pharmacotherapy in patients with dyslipidemia – case reports        168
Katarína Dobrucká: Iatrogenic-induced myopathy related to chronic treatment with fenofibrate?        171

Pharmacists and dyslipidemia

Martina Balážová, Magdaléna Kuželová: Opportunities for pharmacists to contribute to the prevention and rational pharmacotherapy of dyslipidemia        174

Conference

1. Spring conference of clinical pharmacy. 20. 4. 2012, Bratislava         178