Farmaceutický obzor 9/2012 - obsah

Prehľady a experimentálne práce

Zbyněk SKLENÁŘ, Kateřina HORÁČKOVÁ, Vladimír ŠČIGEL, Ondřej SLANAŘ: Léčivé látky nově dostupné pro přípravu léčiv v České republice a příklady magistraliter receptur. Část II         195
Katarína GAZDÍKOVÁ, František GAZDÍK, Igo KAJABA, Viera PAUKOVÁ, Csilla MIŠĽANOVÁ, Branislav VOHNOUT, Daniela HUČKOVÁ: Úspešnosť liečby vírusovej hepatitídy u drogovo závislých jedincov na Slovensku         202
Anna REMKOVÁ: Optimalizácia manažmentu hypertenzie pomocou fixných kombinácií antihypertenzív         208
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou Komisie Slovenskej lekárnickej komory pre vzdelávanie (KSLeKV)         215

Súhrny prednášok a posterov

34. technologické dni. Súčasné trendy rozvoja liekových foriem. 7. 9. 2012, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava         217

Personálie

Desana Matušová, Marta Benková: RNDr. Eva Truplová, CSc. – gratulujeme k jubileu         230
Jozef Čižmárik: Za prof. Ing. Jánom MOCÁKOM, DrSc.         231

Úradné oznamy

Prehľad špecializačných skúšok konaných Ústavom farmácie (predtým Katedra lekárenstva) Slovenskej zdravotníckej univerzity v akademickom roku 2011/2012         232

Content

 

Reviews and articles

Zbyněk SKLENÁŘ, Kateřina HORÁČKOVÁ, Vladimír ŠČIGEL, Ondřej SLANAŘ: Active pharmaceutical ingredients newly available for extemporaneous preparation in the pharmacies in the Czech Republic and examples of formulas. Part II         195
Katarína GAZDÍKOVÁ, František GAZDÍK, Igo KAJABA, Viera PAUKOVÁ, Csilla MIŠĽANOVÁ, Branislav VOHNOUT, Daniela HUČKOVÁ: The success of treatment of viral hepatitis in drug addicted individuals in Slovakia         202
Anna REMKOVÁ: Optimizing hypertension management by fixed combinations of antihypertensive drugs         208

Partneri