Farmaceutický obzor 8/2013, Herba

Prehľady a experimentálne práce

Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ, Katarína ŠLESÁROVÁ: Vplyv vybraných pomocných látok na tokové vlastnosti a liberáciu liečiv s antiseptickým účinkom         211
Jozef KOLÁŘ: Informace o léčivých přípravcích – piktogramy III. Černý trojúhelník – piktogram a farmakovigilanční aktivita         215
Josef MALÝ, Kateřina LÁDOVÁ, Martin DOSEDĚL, Jiří VLČEK: Hodnocení role farmaceuta při managementu drug-related problems – zkušenosti z revize zdravotnické dokumentace         219

 

Súhrny prednášok a posterov

II. jarná konferencia klinickej farmácie: Riešenie vybraných farmakoterapeutických problémov (Workshopy)         225
XXII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej: Farmakoterapeutické riziká a pochybenia – úloha klinickej farmácie v ich predikcii, minimalizácii a riešení         227

Úradné oznamy

Ústav farmácie, LF SZU: Tematický plán vzdelávacích aktivít  pre akademický rok 2013/2014 pre zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant         239
Ústav farmácie, LF SZU: Tematický plán vzdelávacích aktivít  pre akademický rok 2013/2014  pre zdravotnícke povolanie farmaceut         240

 


Content

Articles and reviews

Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ, Katarína ŠLESÁROVÁ: Influence of selected auxiliary substances on flow properties and liberation of drugs with antiseptic effect         211
Jozef KOLÁŘ: Information on medicinal products – pictograms III. Black triangle – pictogram and pharmacovigilance activity         215
Josef MALÝ, Kateřina LÁDOVÁ, Martin DOSEDĚL, Jiří VLČEK: Evaluation of the role of the pharmacist in issues of drug related problems – experiences from medical records review         219


Časopis Farmaceutický obzor na čítanie. Otvoríte kliknutím na obálku časopisu Farmaceutický obzor nižšie

Farmaceutický obzor 8/2013, Herba