Farmaceutický obzor 1/2016

Farmaceutický obzor 1/2016Prehľady a experimentálne práce
Mária KOLESÁROVÁ, Dalibor KOLESÁR: Neuroprotektívny účinok oxidu dusnatého v CNS (prehľad)        

Súhrny prednášok a posterov
XXIV. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, 11. 9. 2015, Bratislava       
32. sympózium o nových liekoch – Moderná terapia diabetes mellitus, 16. 10. 2015, Bratislava

Partneri