Farmaceutický obzor 1-2/2017

Farmaceutický obzor 1-2/2017

Farmaceutický obzor 1-2/2017Prehľady a experimentálne práce
Ladislav DUBÁN, Tomáš FAZEKAŠ, Magdaléna FULMEKOVÁ, Ján GAJDOŠÍK, Magdaléna KUŽELOVÁ: Vplyv spolupráce všeobecných lekárov a lekárnikov na kvalitu ich vzťahov a na kvalitu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti        
Beata MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Jana ŠTRANGFELDOVÁ, Mária SREBALOVÁ, Tomáš PERÁČEK: Vybrané ekonomicko-právne aspekty dostupnosti liekov v Slovenskej republike        
Súhrny posterov a prednášok
VI. jarná konferencia klinickej farmácie, 19. máj 2017, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave      

Partneri