Farmaceutický obzor 5/2017

Prehľady a experimentálne práce
Adriana ADAMEOVÁ: Statíny – liečivá používané (nielen) v terapii hypercholesterolémií a postavenie rosuvastatínu        
Stanislava JANKYOVÁ: Liečba schizofrénie kombináciou antipsychotík        
Eva RAČANSKÁ: Duloxetín – molekula s viacerými indikáciami        
Ingrid TUMOVÁ, Diana ČEPCOVÁ: Ivabradín – selektívny inhibítor If prúdu v sínoatriálnom uzle         
Elena ONDRIAŠOVÁ: Antiagregačná liečba     

Partneri