Prehľady a experimentálne práce
Marek MÁŤUŠ, Ján KLIMAS: Farmakoterapia benígnej hyperplázie prostaty        


Súhrny prednášok a posterov
XXV. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, 24. 11. 2016, Hotel Gate One, Bratislava        
XXVI. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, 24. 11. 2017, Hotel Gate One, Bratislava        


Content

Reviews and articles
Marek MÁŤUŠ, Ján KLIMAS: Pharmacotherapy of benign prostatic hyperplasia         


Kliknutím na obrázok nižšie sa otvorí časopis Farmaceutický obzor na čítanie

Farmaceutický obzor na čítanie