Prehľady a experimentálne práce
Marek MÁŤUŠ, Ján KLIMAS: Liečba urgentnej a stresovej inkontinencie moču        

Úradné oznamy
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (Prílohy – dokončenie z minulého čísla)        


Content
Reviews and articles
Marek MÁŤUŠ, Ján KLIMAS: Therapy of urge and stress urinary incontinence


Kliknutím na obrázok nižšie sa otvorí časopis Farmaceutický obzor na čítanie

Farmaceutický obzor na čítanie