Farmaceutický obzor 12/2018

Farmaceutický obzor 12/2018

Farmaceutický obzor 12/2018

Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Ivan VAŇO, Viera KISSOVÁ, Richard VALENT: Lieky s negatívnym vplyvom na kostné tkanivo a kazuistika mladého pacienta so závažnou sekundárnou osteoporózou indukovanou liekmi        

Súhrny prednášok a posterov
XXVII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, Agrokomplex Nitra, 22. september 2018       

Partneri