Farmaceutický obzor 3/2019

Farmaceutický obzor 3/2019

Prehľady a experimentálne práce

Pavol KÁDEK, Juraj SÝKORA: Administratívnoprávna zodpovednosť v oblasti humánnej farmácie

Jozef KOLÁŘ: Ocenění ve farmaceutickém průmyslu. Galénova cena, Cena Pro Bono Humanum, Zlatá tableta

Z farmaceutickej praxe

Tomáš WOLASCHKA, Simona LIVOVSKÁ: Mikroihly, moderný technologický prvok pre zvýšenie biologickej dostupnosti transdermálne aplikovaných liečiv


Content

Reviews and articles

Pavol KÁDEK, Juraj SÝKORA: Administrative liability in the field of human pharmacy

Jozef KOLÁŘ: Pharmaceutical industry awards. Prix Galien Award, Pro Bono Humanum Award, and Pilule d‘Or Award

From pharmaceutical praxis

Tomáš WOLASCHKA, Simona LIVOVSKÁ: Microneedles, modern technological element to increase the bioavailability of transdermally administered drugsFarmaceutický obzor 3/2019 na voľné čítanie (klikni na obrázok)

Farmaceutický obzor 3/2019 - free