Farmaceutický obzor 4/2019

Farmaceutický obzor 4/2019

Farmaceutický obzor 4/2019Prehľady a experimentálne práce
Pavol KÁDEK: Disciplinárna zodpovednosť farmaceuta
Jozef KOLÁŘ: Konzultační činnost II        
Juraj SÝKORA: Použitie inhibítorov protónovej pumpy vo farmakoterapii   


   
Content

Reviews and articles
Pavol KÁDEK: Disciplinary liability of the pharmacist        
Jozef KOLÁŘ: Consultation activity II        
Juraj SÝKORA: Use of proton pump inhibitors in pharmacotherapy

Partneri