Obsah časopisu Farmaceutický obzor 5/2008

 

S. Szücsová: 55. výročie inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

Prehľady a experimentálne práce
J. Sýkora, L. Černušková, S. Szücsová: Biologické lieky a podobné biologické lieky 
A. Kevická: Genotoxické nečistoty a bezpečnosť liekov 

Z farmaceutickej praxe
S. Szücsová, J. Sýkora, L. Černušková: Systém kvality v nemocničných lekárňach 

Nové liečivá
J. Sýkora: Sitagliptín. Inhibítor dipeptidylpeptidázy 4 na liečbu pacientov s diabetom 2. typu 
L. Černušková: Paliperidón

CONTENTS

Reviews and articles
J. Sýkora, L. Černušková, S. Szücsová: Biopharmaceuticals and biosimilars 
A. Kevická: Genotoxic impurities and safety of drugs 

From pharmaceutical practice
S. Szücsová, J. Sýkora, L. Černušková: Quality assurance in hospital pharmacies 

New grugs
J. Sýkora: Sitagliptin. Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus
L. Černušková: Paliperidon

 

 

ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy