Diabetes mellitus tvorí nehomogénnu skupinu ochorení s rôznou etiológiou, ktorých spoločným menovate-ľom je hyperglykémia a v jej dôsledku aj glykozúria. Ochorenie je podmienené absolútnym nedostatkom inzulínu alebo jeho relatívnym nedostatkom pri jeho zníženej účinnosti. Od staroveku sa diabetes liečil rastlinnou medicínou. Nedávne vedecké štúdie potvrdili účinnosť viacerých prírodných preparátov, z ktorých u mnohých sa prejavil významný liečebný účinok. Mechanizmus účinku u viacerých prírodných liečiv je podobný liečivám - najmä perorálnym antidiabetikám, ktoré sa využívajú v modernej medicínskej praxi - napr. spôsobujú zníženie glykémie, správajú sa ako inzulínové senzibilizátory alebo účinkujú ako inhibítory absorpcie sacharidov. Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré sa síce nedá úplne vyliečiť, ale vhodnou životosprávou a liečbou možno dlhodobo tlmiť jeho prejavy a následky.
Kľúčové slová: diabetes - oxidačný stres - prírodná liečba.

DIABETES MELLITUS AND NATURAL TREATMENT

Diabetes mellitus is a heterogeneous group of disorders characterized by varying degrees of insulin hyposecretion and/or insulin insensitivity. Regardless of cause, it is associated with hyperglycaemia. From 
ancient times diabetes was treated with herbal medicines. Recent scientific studies confirmed effectiveness of various natural products. Many of these products have significant clinical effect. Mode of actions of various natural products is similar to the mode of actions of oral hypoglycaemic agents, which are used in modern clinical practice, e.g. they lower blood sugar levels, increase tissue sensitivity to insulin, reduce gestroinstestinal absorbtion of carbohydrate. Diabetes is a chronic, incurable condition, but with dietary control and appropriate pharmacological treatment ther is the possibility to reduce symptoms and chronic complication od diabetes mellitus in a long-term perspective.
Key words: diabetes mellitus - oxidative stress - natural treatment.

Z. ORSZÁGHOVÁ

 

 

 

 

 


ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy