Úvodník
J. Sýkora: Pokračovať v tradícii         51

Prehľady a experimentálne práce
D. Matušová, E. Truplová: Analýza a manažment rizík v systéme kvality vo farmaceutickej výrobe         52

Nové liečivá

J. Sýkora: Romiplostim – agonista trombopoetínového receptora na liečbu chronickej imunitnej (idiopatickej) trombocytopenickej purpury (ITP) u dospelých         55
Úradné oznamy

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov naposledy zákona č. 133/2010 Z. z.         63CONTENTS

Editorial

Reviews and articles
D. Matušová, E. Truplová: Risk analysis and quality risk management in pharmaceutical production         52

New drugs
J. Sýkora: Romiplostim – thrombopoietin receptor agonist for the treatment of chronic imunne (idiopatic) thrombocytopenic purpura (ITP) in adults         55

Official anouncements