Farm Obz 2/2022Súhrny prednášok a posterov
IX. jarná konferencia klinickej farmácie. Prevencia a liečba COVID-19 – skúsenosti a výzvy   

   
Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy zákona č. 532/2021 Z. z. (druhá časť)      


Content

Summary of Presentations
IX. Spring Conference on Clinical Pharmacy: Prevention and Treatment of COVID-19 - Experiences and Challenges