Farm Oby 5/2022Prehľady a experimentálne práce

Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS, Dominik GREGA, Lenka SMEJKALOVÁ: Příspěvek k problematice polypragmazie. Depreskripce – praktické techniky a nástroje 

Osobnosti

Desana Matušová, Ellen Wiesner:  K jubileu – RNDr. Eva Truplová, CSc.       
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy zákona č. 532/2021 Z. z.       


Content

Review and articles

Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS, Dominik GREGA, Lenka SMEJKALOVÁ: Contribution to the problem of polypharmacy. Deprescription – practical techniques and tools