Farm Obz 1/2023Prehľady a experimentálne práce
Daniel Magula, Gabriela Vaverková, Magdaléna Magulová:  Zmeny v laboratórnom statuse vitamínu D u pacientov v druhom roku pandémie COVID-19 v porovnaní s predpandemickým obdobím   

Úradné oznamy
Zákon  č. 139/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov   


Content

Reviews and articles
Daniel Magula, Gabriela Vaverková, Magdaléna Magulová:  Changes in laboratory status of vitamin D in patients during the second year of the COVID-19 pandemic in comparison to the pre-pandemic period