Farm Obz 4-5/2023

Súhrny prednášok a posterov

XXIX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej. Profylaxia a liečba infekčných ochorení z pohľadu (nielen) klinického farmaceuta, 10. septembra 2022, Nitra  

Úradné oznamy

Zákon č. 363/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (1. časť)    Content

Summaries of lectures and posters

XXIX. clinical pharmacy symposium of Lívia Magulová