Farm Obz 10-11/2023Prehľady a experimentálne práce
Oleksandr DOBROVANOV, Ivo TOPOĽSKÝ, Katarína FURKOVÁ: Čoho sa bojíme po prekonaní COVID-19?        
Boris DUDÍK, Andrej DŽONGOV: Relatlimab – nový inhibítor kontrolného bodu proti lymfocyty aktivujúcemu génu 3 (LAG-3) podávaný v kombinácii s nivolumabom, inhibítorom receptora programovanej smrti (PD-1)        
Andrej DŽONGOV: Teklistamab – bišpecifická monoklonová protilátka na liečbu mnohopočetného myelómu  

Z iných časopisov
Miriam Bačkorová: Vybrané drogy s obsahom slizov a ich využitie v terapeutickej praxi        
Vladimír Forman: Liečivé extrakty nielen z lekárne


Content

Reviews and articles
Oleksandr DOBROVANOV, Ivo TOPOĽSKÝ, Katarína FURKOVÁ: What are we afraid of after overcoming COVID-19?        
Boris DUDÍK, Andrej DŽONGOV: Relatlimab – a new checkpoint inhibitor against anti-lymphocyte-activating gene 3 (LAG-3) administered in combination with nivolumab, a programmed death receptor (PD-1) inhibitor        
Andrej DŽONGOV: Teclistamab – bispecific monoclonal antibody for the treatment of multiple myeloma