Farmaceutický obzor 1-2/2017Prehľady a experimentálne práce
Ladislav DUBÁN, Tomáš FAZEKAŠ, Magdaléna FULMEKOVÁ, Ján GAJDOŠÍK, Magdaléna KUŽELOVÁ: Vplyv spolupráce všeobecných lekárov a lekárnikov na kvalitu ich vzťahov a na kvalitu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti        
Beata MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Jana ŠTRANGFELDOVÁ, Mária SREBALOVÁ, Tomáš PERÁČEK: Vybrané ekonomicko-právne aspekty dostupnosti liekov v Slovenskej republike        
Súhrny posterov a prednášok
VI. jarná konferencia klinickej farmácie, 19. máj 2017, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave      
Content


Reviews and articles
Ladislav DUBÁN, Tomáš FAZEKAŠ, Magdaléna FULMEKOVÁ, Ján GAJDOŠÍK, Magdaléna KUŽELOVÁ: The impact of community pharmacists’ and general practitioners’ teamwork on the quality of their interprofessional relationships and the quality of patient outcomes        
Beata MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Jana ŠTRANGFELDOVÁ, Mária SREBALOVÁ, Tomáš PERÁČEK: Selected economic and legal aspects of availability of drugsFarmaceutický obzor na voľné čítanie

ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy