PhMr. Ján Halaša (1893 - 1981) bol nielen významným lekárnikom, fotografom, ale aj tvorcom pohľadníc, ktoré sú signifikantnými dokumentmi jeho umeleckej tvorby. Cieľom tohto príspevku bolo porovnať jeho tvorbu v oblasti filokartie s jeho fotografickou tvorbou a ozrejmiť spôsoby výroby ním navrhnutých pohľadníc.
Analýza jeho práce v tejto oblasti ukazuje, že ho možno zaradiť medzi významných slovenských filokartistov, ktorému patrí v dejinách filokartie adekvátne čestné autorské a historické miesto.
Kľúčové slová: prínos PhMr. Jána Halaša - pohľadnice - dejiny filokartie.

DELTIOLOGY AND PHARMACISTS III. - WORK SIGNIFICANCE OF PhMr. JÁN HALAŠA

PhMr. Ján Halaša was not only significant pharma-cist and photographer, but also author of postcards, which are important documents of his artistic production. The main object of this article was to compare his creation at field of deltiology with his photographical creation and to point out methods of making postcards designed by him.
Analysis of his work in this sphere shows, that he is one of the most significant Slovak deltiologists. He without any doubt has an adequate authorial and historical place in history of deltiology.
Key words: contribution of PhMr. Ján Halaša - postcards - history of deltiology.

Z. BUGÁŇOVÁ

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy